Til hovedinnhold

Det offentlige må ta et krafttak for norsk tegnspråk

Statped mener at barns rett til opplæring i og på tegnspråk må styrkes og utvides. Det skriver vi i en høringsuttalelse til Kultur- og likestillingsdepartementet om NOU 2023:20 Tegnspråk for livet.

Statpeds høringssvar på NOU 2023: 20 Tegnspråk for livet er nå oversendt Kultur- og likestillingsdepartementet.

Vi berømmer tegnspråkutvalget for vel gjennomført oppdrag. Rapporten viser tydelig at det offentlige må ta et større ansvar for å ta vare på det norske tegnspråket. Nå gjenstår det viktigste, nemlig å følge opp med konkrete tiltak.

De fleste barn med nedsatt hørsel eller som er helt døve/døvblinde, fødes inn i familier som ikke snakker tegnspråk. Mange barn og ungdommer opplever dessuten å være den eneste i barnehagen eller på skolen som snakker tegnspråk. Da er det det særlig viktig at det offentlige sikrer tilgangen til språket. Å utvikle språk og en språklig identitet er en menneskerett og et viktig utgangspunkt for inkludering, motivasjon og mestring. For å lære språket og forme egen identitet, er det viktig å være en del av et sosialt felleskap med andre tegnspråklige. Statped vil derfor understreke viktigheten av at barnas rett til opplæring i og på tegnspråk må styrkes, og at retten også må utvides til å gjelde barn av døve foreldre og søsken til tegnspråklige barn.

Foreldre og søsken må gis like muligheter til å lære seg tegnspråk og utvikle et felles språk for hele familien. Tegnspråkkurs og deltakelse i et tegnspråklig og sosialt felleskap må være tilbud uavhengig av hvor den enkelte bor eller personlig økonomi. Et sentralt punkt handler derfor om å sikre familienes rett til å få dekt reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste for foreldre.

Det er stor mangel på lærere med tegnspråkkompetanse i Norge. Dersom alle tegnspråklige barn og elever skal få den opplæringen de har krav på og behov for, trengs det derfor et skikkelig krafttak for å bygge kompetanse og utvikle og tilgjengeliggjøre læremidler og pedagogiske læringsressurser. Statped mener det må utvikles flere og mer fleksible tilbud til etter- og videreutdanning for ansatte og lærere i barnehage og skole.

Les Statpeds høringssvar på NOU 2023: 20 Tegnspråk for livet på regjeringen.no