Råd om spesialundervisning i hjemmet

Les våre råd til foresatte, lærere og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) om å tilrettelegge for spesialundervisning hjemme.

Statped er spesielt opptatt av barn og unge som mottar spesialundervisning, og deres skoletilbud hvis skolene må stenges i en periode som følge av koronavirus.

Barn og unge som mottar spesialundervisning, trenger særlig hjelp og støtte for å lære. Hvis skolene stenges som følge av korona-virus og gir digital undervisning vil disse elevene ha behov for individuelle tilpasninger for å kunne delta i undervisningen. Tilbudet må tilrettelegges og tilpasses på en slik måte at

 • elevene kan klare å gjøre oppgavene de får, det betyr at elevene både vet hva de skal gjøre og at de får nødvending støtte til å gjøre oppgavene. 
 • skole og foresatte blir enige om hvordan dette kan gjennomføres

Vi anbefaler at dere lytter til eleven og har god kontakt mellom hjem og skole. 

Mange av elevene som mottar spesialundervisning vil ha behov for voksenstøtte i større og mindre grad.

Eksempler på hva barna trenger hjelp til

 • koble seg og opp til rett tid
 • lese og forstå oppgaven
 • starte opp
 • forstå hvordan de skal gå frem
 • gjennomføre skolearbeidet og avslutte

For at elevene skal oppleve mestring må de lykkes med oppgavene de får. Hvor mye hjelp og hvordan elevene skal få hjelp fra hjemmet bør drøftes med foresatte i forkant av at den digitale undervisningen starter.

Råd til foresatte

Hvis skolene stenges på grunn av korona-virus vil foresatte og barn få betydelig mer tid sammen enn i den vanlige hverdagen. Det kan være lurt å tenke over hvordan de voksne kan styre denne tiden, spesielt med tanke på å få til noe undervisning hjemme. Det å tilbringe mye tid sammen og være tett på hverandre kan oppleves utfordrende både for barn og voksne.

Barn med spesielle behov

Mange av elevene som mottar spesialundervisning vil ha behov for hjelp fra foresatte for å kunne ta imot og få utbytte av digital undervisning. På samme måte som spesialundervisningen på skolen skal være tilpasset den enkelte, må også den digitale undervisningen tilpasset den enkelte elev.

Hvis du opplever at oppgavene ditt barn får er for lite tilpasset, eller du lurer på hvordan du skal bistå barnet ditt, ta kontakt med skolen og be om et digitalt møte med barnets lærer/spesialpedagog.

Forslag til tema som kan drøftes med skolen:

 • Hvilke oppgaver kan barnet få digitalt hjemme
 • Oppgavenes vanskelighetsgrad 
 • Hvor mye det er mulig å få til.
 • Be om tips til hvordan du kan bistå med oppgavene

Tilbud om undervisning på skolen

Dersom barnet ditt har vedtak om spesialundervisning og det er vanskelig for barnet å delta og få utbytte av den digitale undervisningen i hjemmet, bør du informere rektor om dette. Det er mulig for rektor å gi noen elever med særlige behov et dagtilbud på skolen eller i andre egnede lokaler.

Oppretthold rutiner

Faste rutiner og klare rammer bidrar til trygghet og skaper oversikt. Rutiner er bra for alle, og for barn med ulike utfordringer (vansker) er faste rutiner enda viktigere.

Plan for dagen

 • Lag en skriftlig plan sammen med barna / de unge om hvordan ukedagene skal se ut .
 • Lag planen slik at det er tydelig forskjell på ukedag og helg, og på skoletid og fritid.
 • Forklar hvorfor det er viktig å ha en slik plan.

Søvn og leggetider

 • Vekk barna til samme tid som om de skal på skolen.
 • Oppretthold de normale leggetidene for ukedagene.

Mat og måltider

 • Hold på faste tider for frokost, lunsj og middag. Forsøk gjerne å tilpasse måltidene til de tidene barna vanligvis spiser på skolen.
 • Sørg for variert kosthold. Å lage mat, dekke på, rydde av og liknende kan fint være en del av en skoleoppgave for noen elever.

Skolearbeid

Vi anbefaler at foreldre har tett dialog med skolen om skoletilbudet denne perioden.

 • Tiden for skolearbeid bør ligge fast hver dag, med innlagte pauser og friminutt.
 • Vurder om du må sitte ved siden av barnet hele tiden, eller om det er deler av oppgaver han/hun kan gjøre selv.

Dersom ditt barn har vedtak om spesialundervisning, og du er i tvil om hvordan undervisningen for barnet ditt nå skal gjennomføres, ta kontakt med skolen og PPT og be om hjelp. Det er skolen som skal sørge for oppgaver som eleven kan gjennomføre hjemmefra.

Mange barn som mottar spesialundervisning, har vansker med å starte opp og gjennomføre oppgaver selvstendig, og de strever ofte med å jobbe over tid. De har derfor behov for spesialpedagogiske tilpasninger og mye støtte. Husk at dere først og fremst skal være foreldre, og at dere støtter barnet i skolearbeidet.

Bevegelse, frisk luft og dagslys

Turer kan være en idé til skoleopplegget for mange elever. Sørg for bevegelse og frisk luft i løpet av dagen. Det kan fort bli mye stillesitting innendørs. Å være ute i dagslys gjør det lettere å roe seg ned på kvelden og sovne. Bevegelse får opp pulsen, og det å få litt høyere puls gir for de fleste økt velvære, mindre stress, mindre grublerier og motorisk uro.

Tips til hva dere kan gjøre ute: Gå en tur, tenn bål og grill pølser, bygg demninger eller dra på tur til stranden. Bruk sykkel, akebrett eller andre leker som er tilpasset til årstiden.

Råd til skolene

Samtlige elever som mottar spesialundervisning, er i en særlig sårbar situasjon hvis skolen må stenge midlertidig på grunn av korona-virus.

Tett dialog

 • Gå i dialog med foresatte og elev om hvordan skolearbeidet kan gjennomføres.
 • Det er spesielt viktig å snakke om hvor mye støtte og hjelp foresatte har mulighet til å gi, og høre med eleven hva de kunne tenke seg å jobbe med.
 • Vær realistisk slik at barnet lykkes med aktiviteten, og at det blir en positiv opplevelse.
 • Når oppgaver sendes hjem, er det viktig at instruksjoner blir gitt både muntlig og skriftlig, eller helst som en liten instruksjonsfilm. Vær ekstra tydelig fordi det nå er begrenset mulighet for å fange opp/se om elevene har forstått hva de skal gjøre.

Forutsigbarhet og struktur

Bruk de 7 H-ene i planlegging og forberedelse for eleven:

 1. Hva skal jeg gjøre?
 2. Hvor skal jeg være?
 3. Hvorfor skal jeg gjøre det?
 4. Hvordan skal jeg gjøre det?
 5. Hvem skal jeg gjøre det sammen med?
 6. Hvor lenge skal jeg gjøre det?
 7. Hva skal jeg gjøre etterpå?

Motivasjon som drivkraft

Motivasjon er en drivende faktor for alle elever, og før motivasjon kommer mestring. Hvis skolen må stenge midlertidig vil situasjonen tilsi at det stilles større krav til elev og hjem enn ellers. Skal de lykkes med skolerelaterte oppgaver hjemme, må motivasjonen tillegges stor betydning.

Det anbefales å velge ut, sammen med elev og foresatte, oppgaver og aktiviteter som eleven mestrer og har lyst til å holde på med. Dette behøver ikke være tradisjonelle skoleoppgaver, men kan med fordel være oppgaver av praktisk art, plukket ut etter elevens interesser og sterke sider.

Vær kreativ og tenk utenfor boksen. Det å gå tur i skogen eller på stranda, lære å tenne bål, forsøke å fiske, finne skjell eller kongler, vil være oppgaver som kan gi mening. Disse oppgvene kan de foresatte få til, og de gir  uendelige muligheter for læring. Det viktige nå er at skoleoppgaver for eleven blir meningsfulle og positive opplevelser.

Bygg på elevens sterke sider

 • Hva har eleven lyst til å gjøre eller lære nå? Bruk elevens interesser og sterke sider.
 • Hva ønsker eleven å gjøre?
 • Hva er eleven god på?
 • Hva tenker foresatte at de kan bidra med?
 • Hvilke praktiske oppgaver eller ferdigheter kan foresatte tenke seg å gjøre sammen med eleven?
 • Hvilke tips og råd trenger foresatte eventuelt for å kunne gjennomføre dette.

Råd til pedagogisk-psykologisk tjeneste

I saker hvor det er innvilget tjenester fra Statped og opprettet kontakt, er vi tilgjengelige via telefon, e-post og møter via videokonferanse. 

Spør oss-tjenesten 

Både foreldre, skoler og PPT kan ringe Spør oss-tjenesten hos Statped på telefon 467 45 915 eller via chat. Her kan du få råd av en spesialpedagog om spesialpedagogikk og hva du kan gjøre sammen med ditt barn hjemme hvis barnehager og skoler må stenges midlertidig som følge av korona-virus.  

Digital undervisning for elever med særlige behov

Spesialpedagogiske tips og digitale ressurser til hjemmeundervisningen

Spør oss

Lurer du på noe om utfordringer med å lære?

ALLE kan ta kontakt med Statpeds rådgiverteam. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!