Høringsuttalelser

Statped kommer med høringsuttalelser eller høringssvar der det er aktuelt. Her er våre siste høringsuttalelser. 

Høringssvar i 2021

Høringssvar fra Statped: Forslag til endringer i smitteevernloven (regjeringen.no)

Høringssvar fra Statped: Forslag til lov om integrering og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (regjeringen.no)

Høringssvar fra Statped: Endringer i barnehageloven, plikt til å vurdere norsk-kunnskaper (regjeringen.no)

Høringssvar i 2020

NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler (regjeringen.no)

NOU 20201:1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom  (regjeringen.no) – sendes inn innen 20.07

Tidligere høringssvar

NOU 2019: 23 Ny opplæringslov (regjeringen.no)

NOU 2019: 25: Med rett til å mestre  (regjeringen.no)

Høring av NOU 2019: 20 En styrket familietjeneste (regjeringen.no)

Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) (regjeringen.no)

Forslag til ny, heilskapleg språklov (regjeringen.no)

Endringer i opplæringslova. Lovfesting av tilbud om karriereveiledning i fylkeskommunen (regjeringen.no)

Forslag til endringer i barnehageloven Regler om barnehagemiljø (regjeringen.no)

Inkluderende fellesskap for barn og unge (PDF) (Nordahl-utvalget) 

Regionreformen – desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene (regjeringen.no) (Hagen-utvalget) 

På lik linje (NOU 2016:17) (PDF)

Hjertespråket – Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk (NOU 2016:18) (PDF)

Mer å hente — Bedre læring for elever med stort læringspotensial (NOU 2016:14) (PDF)

Nye oppgaver til større kommuner (regjeringen.no)

Fylkesmannens fremtidige struktur (PDF)

Kunnskapssektoren sett utenfra (PDF)

Rammeplaner for femårige grunnskoleutdanninger (PDF)

Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø (regjeringen.no)

Utdanning og forskning i spesialpedagogikk – veien videre (PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!