Skal samarbeide for å styrke opplæringen i tegnspråk

Tekst: Gerd Vidje

For å styrke opplæringen i norsk tegnspråk i barnehager, i grunnopplæringen og i universitets- og høyskolesektor inngikk Statped og Språkrådet en samarbeidsavtale i desember 2015.

Avtalen innebærer i hovedsak å bruke og videreutvikle den tegnspråkkompetansen som partene forvalter og å arbeide for å styrke tegnspråklige arenaer. Hensikten er å bidra til å realisere de språkpolitiske målene for tegnspråk.

– Målet er at tegnspråk skal bli mer synlig i barnehager og grunnopplæring. Det handler blant annet om å utvikle positive holdninger til språket og at alle barn, elever og lærere skal ha noe kunnskap i og om tegnspråk. Dette kan bedre inkludering og deltakelse for barn og unge med hørselstap, sier Tone Mørk, direktør i Statped.

Statped skal i kraft av sin rolle som en statlig etat på opplæringsfeltet, bidra til god språkrøkt. Vi skal blant annet bidra til å opprettholde gode tegnspråkmiljøer, sørge for at ansatte har høy tegnspråkkompetanse og gi god støtte og veiledning samt kurstilbud til kommuner og fylkeskommuner.

Les avtalen her

Tegnspråk er et fullverdig språk

Gjennom Meld. St. nr. 35 (2007–2008) ble norsk tegnspråk offisielt anerkjent som et fullverdig språk. Da ble tegnspråk et særskilt minoritetsspråk som det offentlige har et ansvar for å styrke og utvikle. I forbindelse med språkmeldingen fikk Språkrådet et
utvidet ansvar til blant annet å gjelde norsk tegnspråk.

Konkretisering av tiltak og aktiviteter skal utarbeides i Statpeds faglige nettverk for tegnspråk som Språkrådet og Norges Døveforbund deltar i. En gang i året skal det være et språkpolitisk samarbeidsmøte mellom Språkrådets og Statpeds direktører. Avtalen gjennomgås og evalueres i tillegg til at det informeres om arbeidet i det faglige nettverket.

Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og er underlagt Kulturdepartementet. Språkrådet følger opp språkpolitiske mål og strategier som er fastsatt av regjeringen og Stortinget.

Statped er en nasjonal etat underlagt Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped er en del av opplæringssektoren og bistår kommunene med å tilrettelegge opplæring i samarbeid med PP-tjenesten.

Side 9 av 33

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!