Om brukermedvirkning i Statped

Statped sitt arbeid bygger på brukerperspektiv. Vi lytter til brukerne og tilpasser og utvikler tjenestene i tråd med deres behov. Vår visjon er Likeverd og mestring – brukerne skal bli møtt med respekt og anerkjennelse.

Brukere er barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Vi regner også foresatte som brukere.

Brukermedvirkning skjer ved at brukerne får medvirke i planlegging, gjennomføring og evaluering av Statpeds tjenester.

Brukerorganisasjonene

Brukerorganisasjoner er viktige samarbeidspartnere for Statped. De har kunnskap, erfaring og holdninger som sammen med vår kompetanse kan gi brukeren god hjelp.

Brukerorganisasjonene og Statped møtes som likeverdige parter med gjensidige forpliktelser, respekt, tillit og trygghet.

Brukerrepresentanter velges inn i utvalg og råd og bidrar med sin kompetanse til utforming av tjenestetilbud.