Ungdomspanel

Ungdomspanelet bidrar til at Statped utvikler effektive tjenester som retter seg mot ungdom og skole. 

Statped ønsker mer direkte dialog med ungdom for å sikre målretta og effektive tjenester mot denne gruppa. Ungdomspanelet skal gi innspill til konkrete tiltak og ha dialog med ledelsen, med rådgivere og andre for å sikre at tjenestene når målgruppa på best mulig måte.

Ungdomspanelet består av ungdom og ikke voksne representanter for ungdom: Panelet har en sammensetning som favner bredde og de store brukergruppene i Statped. Til ungdomspanelet har følgende organisasjoner blitt invitert til å oppnevne representanter:

  • ADHD Norge Ung
  • Dysleksi Norge Ungdom
  • Hørselshemmedes landsforbunds ungdom
  • Norges Blindeforbund ungdom
  • Norges Døveforbund ungdom
  • Norsk Tourette forening - ungdomsrepresentant
  • Personskadeforbundet LTN
  • Unge Funksjonshemmede

Les kort intervju med ungdomspanelet

Medlemmene

Anne Alicia Fjelstad, Norsk Tourette Forening

Anne Alicia Fjelstad, Norsk Toutette ForeningNorsk Tourette Forening søker å opplyse forskjellige grupper om hva tourettes er, og arbeider også med høringsinnspill til Stortinget. Foreningen har et sterkt fagråd med høy kompetanse innen Tourettes syndrom, Autisme og OCD, et dyktig barne- og ungdomsutvalg, fylkeslag, fagråd og landsstyre. I Statped representerer jeg foreningen for å bidra til kompetanseheving i skolen med søkelys på hva som kan være krevende for barn og unge. Foreningen deler erfaringer og opplysninger fra våre brukerrepresentanter. Forslag vi tar med oss til Statped, viser hva vi vektlegger med tanke på barn og unge i skolen. Foreningen ønsker at alle skal lykkes med sin skolegang, derfor er vi representert i Statped.

Bernt Wu, Norges blindeforbunds ungdom

Bernt Wu, Norges blindeforbunds ungdomBernt jobber for tiden som lærer. Han er opptatt av at alle skal trives på skolen, og at de skal få godt utbytte av undervisningen. For synshemmede betyr det ofte at det tilrettelegges, med ulikt utstyr og læremidler, men og at alle rundt har litt forståelse om hva det vil si å ha en synshemning og at det er individuelt. 

Kristi Vidvei, Hørselshemmedes landsforbunds ungdom (HLFU)

Kirsi Vidvei, Hørselshemmedes landsforbunds ungdom

HLFU jobber for unge hørselshemmede og skal skape åpenhet om det å ha en hørselshemming. Gjennom interessepolitikk, informasjon og aktiviteter arbeider HLFU for å bedre medlemmenes livssituasjon og utfordringer. HLFU jobber for å  forebygge hørselsskader blant unge, og mange andre hørselsrelaterte saker.

Margrethe Skinderviken, ADHD Norge

Margrethe Skinderviken, ADHD NorgeADHD Norge er opptatt av å utbre kunnskap og forståelse for ADHD. De holder medlemmene underrettet om rettigheter og muligheter, og støtte fra samfunnets hjelpeapparat. De jobber også for å fremme samfunnsmessig likestilling for mennesker med ADHD.

 

Martin Berhovde, Unge Funksjonshemmede

Martin Berhovde, Unge FunksjonshemmedeUnge Funksjonshemmede jobber på flere områder, blant annet utdanning, seksualitet, arbeidsliv – for å nevne noe. Organisasjonen kjemper for full likestilling for unge med funksjonshemninger og kronisk sykdom. Alle skal ha lik rett til å delta, uavhengig av funksjonsnedsettelse eller kroniske sykdommer.

Matthijs Terpstra, Norges døveforbunds ungdom

Matthijs Terpstra, Norges døveforbunds ungdomNDFU jobber både på nasjonalt og lokalt nivå. Vi har døve ungdomsklubber i hele landet som er tilknyttet oss, og de tilbyr aktiviteter på lokalt nivå for ungdommer. Vi i styret jobber på det nasjonale nivået for å representere tegnspråk og behovene til vår målgruppe på ulike områder i spennet fra teknologi til undervisning. For NDFU er det viktig at alle døve og hørselshemmede barn og unge får mulighet til å bruke tegnspråk i egen hverdag. Det skaper et fullverdig liv for våre medlemmer. Ved siden av vår nasjonale virksomhet driver vi også årlige arrangementer, som sommerleir og vinterleker. Dette er våre største møteplasser for døve og hørselshemmede barn og unge med opptil 60 deltakere.

Sofie Eline Finneid, Dysleksi Ungdom

Sofie Eline Finneid, Dysleksi UngdomSofie Eline er opptatt av at barn og unge skal kunne få en god tilrettelagt skolehverdag og hverdag i hjemmet, enten de har en funksjonshemning (som synshemning) eller DDS-vansker (dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker). Hjertesaken hennes er at alle, og spesielt barn og unge, skal føle motivasjon og mestring i hverdagen og på skolen. Hun mener det er svært viktig for å oppleve positiv utvikling og læring.