Statpeds ungdomsråd | www.statped.no

Statpeds ungdomsråd

Ungdomsrådet er ein arena der representantar for elevar og studentar i utdanningssektoren kan komme med innspel og synspunkt på relevante saker for Statped.

Bli med i ungdomsrådet

Ynskjer du å bidra til at ungdommen si stemme blir sett og høyrt? Engasjer deg i ungdomsrådet! Kontakt Statped i dag.

Møtereferat (pdf)

Medlemmane

Anja Sandnes

Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom fokuserer på å skape tryggleik og openheit rundt det å ha nedsett høyrsel. Vi ynskjer eit samfunn der høyrselstap er normalt, forklarer Anja.

Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom

Maren Gjærde Tryggestad

Norges Blindeforbunds Ungdom arbeider for full samfunnsmessig likestilling og sosial inkludering av synshemma. Like rettar innanfor utdanningssektoren engasjerer meg sterkt, fortel Maren.

Norges Blindeforbunds Ungdom

Sigrid Rønneberg

Norges Handikapforbunds Ungdom har ei tydeleg stemme mot diskriminering og kjempar for eit samfunn med full likestilling. Eg er særs oppteken av inkludering og likeverd, ytrar Sigrid.

Norges Handicapforbunds Ungdom

Ståle Hatlelid

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde arbeider for rettane til å delta i samfunnet på lik linje med andre. Likestilling er grunnleggjande, stadfestar Ståle.

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde

Vebjørn Leite Olsen

Mental Helse Ungdom jobbar for auka openheit, førebygging og eit betre helsetilbod. Målet vårt er at alle born og unge i Noreg skal ha best mogleg psykisk helse, understreker Vebjørn.

Mental Helse Ungdom

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!