Brukerundersøkelsen 2014

Statped gjennomfører brukerundersøkelser for å finne ut hvordan brukerne og samarbeidspartnerne vurderer oss. Ambisjonen er en årlig undersøkelse.

Statpeds første brukerundersøkelse som én etat ble gjennomført i slutten av 2014. Vi fikk svar fra cirka 1000 brukere og 600 samarbeidspartnere. Svarer kom fra

 • individuelle brukere
 • samarbeidspartnere, det vil si pedagogisk-psykologisk tjeneste i hele landet og barnehager og skoler som har barn eller ungdommer som mottar tjenester fra oss.

Brukernes vurderinger

Brukerne opplever svært høy tilfredshet med Statped.

Sterke sider

 • Ansattes kompetanse
 • Du/barnet ditt blir møtt med respekt av de ansatte
 • Tjenester leveres som avtalt
 • Tjenester som du/barnet mottar, er tilpasset dine/barnets behov

Svake sider

Disse faktorene fikk lavest skår:

 • Dine erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak
 • Informasjon du har fått om tjenestene til Statped
 • Hvor lett det er å komme i kontakt med saksbehandler hos Statped
 • Dine synspunkter og erfaringer blir lyttet til i kontakten med Statped

Samarbeidspartnernes vurderinger

Samarbeidspartnerne opplever høy tilfredshet med Statped.

Sterke sider

 • Ansattes kompetanse
 • Tjenestene tilpasses virksomhetens behov
 • Tjenesten leveres som avtalt

Svake sider

 • Utforming og tilgang til veilednings- og støttemateriell 
 • Informasjon om tjenester og teknologiske læringsressurser 

Vurdering og bruk av resultatene

TNS Gallup gjennomførte undersøkelsen. Vurderingen er at:

 • Svarprosenten betraktes som god, særlig sammenliknet med liknende undersøkelser. Svarene er representative
 • Det er noe lavere skår blant samarbeidspartnere enn blant brukere. 
 • De minste og de aller største kommunene er mest tilfreds, men forskjellene er relativt små.
Statped vil bruke resultatene videre, blant annet
 • I samarbeid med brukerorganisasjoner
 • I dialog med barnehager, skoler og pedagogisk-psykologisk tjeneste
 • Internt i organisasjonen