Til hovedinnhold

Om Statped

Vi er laget - en film om samarbeid

En forutsetning for et godt tilrettelagt opplæringstilbud er at laget rundt barnet samarbeider godt. Gode rolleavklaringer der de ulike aktørene utfyller hverandre er viktig.

PP-tjenesten er en sentral samarbeidspart både for skole og Statped.
I denne filmen møter du Solveig som jobber i PP-tjenesten i Ålesund. Hun jobber tett med alle i laget runde Andreas (3) som er synshemmet.

For å kunne lykkes er hun avhengig av tette og gode relasjoner til både barnehagen, foreldre og alle som er i nettverket. Hun får også viktig støtte fra Statped som bidrar med spisskompetanse og kompetanseheving av laget. Sammen jobber de for et best mulig tilbud til Andreas.

Tegnspråktolket versjon

Med synstolking

Side 12 av 13

Refleksjon

  • Hvilke gevinster og utfordringer ligger i å få til godt lagarbeid rundt barn og unge med særskilte behov?
  • Hva erfarer du er de viktigste forutsetningene for å lykkes med godt samarbeid i laget?
  • Hva tenker du er forutsetningene for å sikre gode rolleavklaringer – hvem som har hvilket ansvar i laget?
  • Både PPT og Statpeds rolle er i endring. Statped skal i større grad støtte på varige, omfattende og komplekse vansker. Hvilken støtte tenker du/dere Statped kan yte som en del av laget?