Til hovedinnhold

Kva er Statped?

Statped hjelper barn og elevar som treng varig og omfattande tilrettelegging av barnehage- og opplæringstilbod. Dette gjer vi gjennom å hjelpe pedagogisk-psykologisk teneste, gi opplæring i og på teiknspråk og produsere læremiddel.

Statped enkelt forklart

Nokre barn og elevar har varige og omfattande utfordringar med å sanse, kommunisere og lære. Statped tilbyr støtte til kommunar og fylkeskommunar så utdanninga av barn og elevar med slike utfordringar følger barnehage- og opplæringslova.

Kommunar og fylkeskommunar har ansvaret for at barn og elevar med varige og omfattande behov for særskild tilrettelegging får gode, tilpassa barnehage- og opplæringstilbod i ein inkluderande fellesskap.

Statped er eit direktorat under Kunnskapsdepartementet som bidrar til at sektormåla for barnehagen og grunnopplæringa blir nådd.

Statped skal arbeide etter desse måla i 2023

Hovudmål 1: Kompetansebygging

  • Kommunar og fylkeskommunar får tenester og støtte til kompetanseutvikling som fremjar læring, utvikling og deltaking i eit inkluderande fellesskap til barn og elevar med varige og komplekse spesialpedagogiske behov.

Hovudmål 2: Opplæring

  • Barn og elevar med rett til opplæring i og på teiknspråk er inkluderte både i eit norsk/samisk og eit norsk teiknspråkleg fellesskap.

Hovudmål 3: Læremiddel og læringsressursar

  • Kommunar og fylkeskommunar har tilrettelagde læremiddel og pedagogisk materiell som fremjar læring, utvikling og deltaking for teiknspråklege, blinde og sterkt svaksynte barn og elevar i eit inkluderande fellesskap.

Diamanten skole

  • Elevar med medfødd døvblindheit ved Diamanten skole har eit tilrettelagt opplæringstilbod og skal få moglegheit til å vere aktive deltakarar i eiga læring og utvikling.

Stortinget har bestemt

Spesialpedagogisk kompetanse skal nærare barn og elevar. Derfor er Statped i ein omstillingsprosess fram til 2024 for å følge opp Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (regjeringen.no).

Dette inneber mellom anna at Statped

  • framover skal ha eit særskilt ansvar for å støtte skuleeigarar i arbeidet deira for barn og elevar med varige og omfattande behov for særskild tilrettelegging
  • skal sjåast i samanheng med Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis, som skal byggast opp over fleire år og bli ei varig ordning frå 2025, og der Utdanningsdirektoratet har ansvaret for oppbygginga i samarbeid med KS og oss
  • har ein særskild funksjon knytt til samiskspråklege med spesialpedagogiske behov, basert på god forståing for samisk språk og kulturutvikling
  • driv Diamanten skole, som er ein grunnskule og vidaregåande skule for døvblindfødde i Oslo
  • har ansvar for den faglege oppfølginga i eit pilotforsøk der barnehagar og skular gir eit opplæringstilbod i teiknspråk til barn av døve foreldre (KODA) og søsken av teiknspråkbrukarar
  • ikkje lenger skal forske eller finansiere forsking

Statped sine tenester er ikkje lovpålagde. Tenestene har bakgrunn i barnehagelova og opplæringslova. Tenester til vaksne har bakgrunn i opplæringslova § 4A-2.

Statpeds nye rolle

Annemarie Bechmann Hansen

Filmar om Statped og laget rundt barn og elevar