Kva er Statped? | www.statped.no

Kva er Statped?

Statped er ei statleg støtteteneste for kommunar og fylkeskommunar. Vi er direkte underlagd Kunnskapsdepartementet og skal bidra til at sektormåla for barnehagen og grunnopplæringa blir nådd.

Statped enkelt forklart

Nokre barn og elevar har varige, omfattande og komplekse utfordringar med å sanse, kommunisere og lære. Statped tilbyr støtte til kommunar og fylkeskommunar så utdanninga av barn og elevar med slike utfordringar følger barnehage- og opplæringslova.

Kommunar og fylkeskommunar har ansvaret for at barn, unge og vaksne med varige og omfattande behov for særskild tilrettelegging får gode, tilpassa barnehage- og opplæringstilbod i inkluderande fellesskap.

Statped skal arbeide etter desse måla i 2022:

  • Barnehage- og skuleeigarar får målretta tenester på det spesialpedagogiske området.
  • Barnehage- og skuleeigarar har tilsette som får kunnskap og kompetanse som fremjar utvikling og inkludering på det spesialpedagogiske området.

Fram til 2024 er Statped i ein omstillingsprosess. Dette som ein del av oppfølginga av Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (regjeringen.no).

Dette inneber mellom anna at Statped

  • framover skal ha eit særskilt ansvar for å støtte skuleeigarar i arbeidet deira for barn, unge og vaksne med varige og omfattande behov for særskild tilrettelegging
  • skal sjåast i samanheng med Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis, som skal byggast opp over fleire år og bli ei varig ordning frå 2025, og der Utdanningsdirektoratet har ansvaret for oppbygginga i samarbeid med KS og oss
  • har ein særskild funksjon knytt til samiskspråklege med spesialpedagogiske behov, basert på god forståing for samisk språk og kulturutvikling
  • driv Diamanten skole, som er ein grunnskule og vidaregåande skule for døvblindfødde i Oslo
  • har ansvar for den faglege oppfølginga i eit pilotforsøk der barnehagar og skular gir eit opplæringstilbod i teiknspråk til barn av døve foreldre (KODA) og søsken av teiknspråkbrukarar
  • ikkje lenger skal forske eller finansiere forsking

Statped sine tenester er ikkje lovpålagde. Tenestene har bakgrunn i barnehagelova og opplæringslova. Tenester til vaksne har bakgrunn i opplæringslova § 4A-2.

Filmar om Statped og laget rundt

Bli kjend med kva vi gjer, korleis og kvifor

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!