Målbilde for Statped 2017–2022 | www.statped.no

Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med
særskilte opplæringsbehov best mulig kan mestre eget liv og være aktive
deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Forord

Tone Mørk, Statpeds direktør

Statpeds målbilde er et viktig strategisk dokument for vår virksomhet og aktivitet. Sammen med de årlige budsjettildelinger og tildelingsbrev fra våre overordnede angir målbildet retningen for Statped som kunnskapsorganisasjon og tjenesteleverandør.

Vi er opptatt av at vårt arbeid skal ha god kvalitet, og at vår kunnskap og kompetanse er tilgjengelig. Vi er også opptatt av at vårt arbeid skal ha en effekt – gjøre en forskjell – både for brukeren og for samfunnet. Vi håper målbildet reflekterer nettopp dette.

Inkludering er det overgripende perspektivet i dette målbildet. Alle mennesker har behov for å være en del av fellesskapet. Sosial tilhørighet er en viktig ramme for den enkeltes personlige vekst og faglige utvikling. Det bidrar til at hver og en kan ta i bruk sin kompetanse og sitt potensial i samhandling med andre.

Å være en del av fellesskapet i barnehage, skole, utdanning, arbeid og fritid øker muligheten for at flere kan bidra aktivt i samfunnslivet.

I dette målbildet beskriver vi seks innsatsområder hvor inkluderingsperspektivet får en sentral plass i perioden 2017–2022. Vi håper at vårt målbilde når et stort publikum, og at det bidrar til å gjøre Statpeds arbeid kjent og brukt.

God lesning!

Desember 2016

Tone L. Mørk
direktør

Statped

Statped er et nasjonalt kompetansemiljø på det spesialpedagogiske feltet i opplæringssektoren og er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet fra og med 1. januar 2020. Føringene for Statpeds arbeid legges i de årlige statsbudsjettene.

Som en del av opplæringssektoren i Norge skal Statped bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov best mulig kan mestre eget liv og være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for at barn, unge og voksne får et godt og tilpasset opplæringsløp i henhold til lov og forskrift for barnehager og skoler.

Statped skal bygge og vedlikeholde spisskompetanse innenfor fagområder hvor utfordringene er så sjeldne og komplekse at kommunene ikke kan forventes å ha den nødvendige kompetansen.

Statpeds oppdrag er å samarbeide med kommunene og fylkeskommunene for å sikre en god og tilpasset opplæring for alle; barn, unge og voksne. Dette kan enten være kompetansehevende tiltak og innsatser i barnehager og skoler eller bistand i enkeltsaker.

Statped skal gjøre sin kompetanse kjent og tilgjengelig og være et ressurs- og kompetansemiljø nasjonalt og internasjonalt.

To hovedmål

Statpeds virksomhet er forankret i to hovedmål. Hovedmålene står i tildelingsbrevet Statped fikk fra Kunnkskapsdepartementet i 2021.  

I PDFen som kan lastes ned finner du hovedmålene som var gyldige da målbildet ble utarbeidet. 

Mål 1

Barnehage- og skoleeiere får målrettede tjenester på det spesialpedagogiske området.

Mål 2

Barnehage- og skoleeiere har ansatte som får kunnskap og kompetanse som fremmer utvikling og inkludering knyttet til det spesialpedagogiske området.

«Inkludering lønner seg»

 • for den enkelte
 • for læringsmiljøet
 • for samfunnet

Alle mennesker har behov for å være en del av et fellesskap. Sosial tilhørighet er en viktig ramme for den enkeltes personlige vekst og faglige utvikling. Det bidrar til at hver og en kan ta i bruk sin kompetanse og sitt potensial i samhandling med andre.

Å være en del av fellesskapet i barnehage, skole, utdanning, arbeid og fritid øker muligheten for at flere kan bidra aktivt i samfunnslivet. Et mangfoldig læringsmiljø er berikende for alle.

For samfunnet er det et mål at færrest mulig står utenfor det ordinære opplærings-, arbeids- og samfunnslivet.

Et inkluderende samfunn reduserer risiko for mobbing og utestenging og er derfor forebyggende i et livsløpsperspektiv.

Noen barn og unge har så sjeldne og komplekse utfordringer, at mulighetene for å skape et godt læringsmiljø er krevende og forutsetter tilgang til spesialisert kompetanse.

Det lønner seg å sikre at kommuner og fylkeskommuner får tilgang til spisskompetanse på nasjonalt nivå, slik at ikke alle kommuner og fylkeskommuner må bygge og vedlikeholde spesialiserte fagmiljøer.

Statped bidrar til inkludering

Statped vil bruke sin spisskompetanse på en slik måte at barnehager, skoler og arbeidsliv kan tilby gode inkluderende læringsfellesskap.

Statped har erfart at mange i våre brukergrupper blir stående utenfor fellesskapet i barnehage, skole og samfunnsliv. Statped ønsker derfor i tiden som kommer, å forsterke oppmerksomheten på inkludering.

Statped har valgt ut følgende seks innsatsområder hvor inkluderingsperspektivet vil få en sentral plass i perioden 2017–2022:

 • Et inkluderende læringsmiljø
 • Teknologi – et redskap for inkludering
 • Inkludering forutsetter oppdatert kunnskap
 • Vi gjør kunnskap tilgjengelig
 • Vi samhandler med brukerne
 • Vi samhandler med andre aktører

Et inkluderende læringsmiljø

«Å være inkludert vil si å delta i skolens læringsfellesskap sammen med alle de andre elevene. Dette innebærer at den enkelte elev opplever sosial tilhørighet og sosialt fellesskap med jevnaldrende, samtidig som opplæringen er tilpasset evner og behov slik at eleven lærer og utvikler seg både menneskelig og faglig.»
(Læringsmiljøsenteret)

Statped har, som en spesialpedagogisk etat, en viktig oppgave i å formidle kunnskap og kompetanse som danner grunnlaget for et samfunn basert på likeverd og deltakelse.

I dag opplever mange barn og unge at de får et opplæringstilbud utenfor den ordinære opplæringsarenaen. I tillegg faller mange ungdommer ut av videregående opplæring. Konsekvensen er at de vil oppleve en begrenset tilgang til videre utdanning og arbeid.

Utviklingen av inkluderende læringsmiljøer starter i barnehagen og krever en bevisst planlegging fra første stund. En fleksibel opplæring som tar hensyn til at elevene er forskjellige og har ulike forutsetninger og behov, er også et grunnlag for å hindre og redusere mobbing.

Et inkluderende læringsmiljø krever innsats, vilje og kompetanse. Holdninger hos ledelse i barnehage og skoler, personale, medelever og foreldre har stor betydning for å lykkes med inkludering.

Statped vil

To gutter, én med høreapparat.

 • formidle holdninger til og kunnskap om
 1. inkluderende pedagogikk
 2. tilpasset opplæring
 3. inkluderende læringsmiljø
 • rette oppmerksomheten mot lederrollen i barnehager og skoler og betydningen ledelse har for en inkluderende barnehage og skole
 • utvikle de digitale mulighetene for å styrke adgangen til undervisning, rådgivning og veiledning fra Statped
 • utvikle nettverk og kunnskapsdeling om inkludering og pedagogisk praksis
 • bidra til å forebygge mobbing

Teknologi – et redskap for inkludering

Teknologi kan bidra til inkludering, men kan også føre til ekskludering hvis digitale læremidler ikke tilpasses og brukes korrekt. I Statped skal vi være aktive pådrivere i arbeidet med å sikre positiv bruk av digital teknologi.

Teknologi gir nye muligheter for inkludering og deltakelse for alle. De fleste elever kan nå benytte de samme digitale læremidlene, men de må bare tilpasses slik at de gir rom for mestring og læring. Barn og unge som har særskilte behov for individuell tilrettelegging, kan få det største utbyttet av teknologiens potensial.

Digital teknologi har skapt et paradigmeskifte for våre brukergrupper og gitt en rekke nye muligheter. Hverdagslivet for en person med synstap er totalt endret med mulighetene i mobilteknologi, syntetisk tale og apper. Elever med lese- og skrivevansker kan få en ny hverdag med talestyring og digitale lese- og skriveverktøy.

Den teknologiske utviklingen går raskt, og det er en daglig flom av nye digitale verktøy og løsninger. I barnehage og skole er det vanskelig å få oversikt og følge med i den raske digitale utviklingen og skaffe seg den nødvendige kompetansen om metodikk og bruk. Det er derfor viktig at fagpersonene har tilgang til kompetanse og redskaper for å utnytte teknologiens potensial til god inkludering.

Statped vil

Fingre peker på bokstaven "b"

 • gi overblikk over tilgjengelige digitale læringsressurser
 • tilby god og effektiv rådgivning og veiledning om digitale læringsressurser
 • øke fagpersoners kompetanse og stimulere til bruk av digitale læremidler
 • bidra til utvikling av digitale læremidler og nye undervisningsformer
 • bidra med kunnskap om erfaringer og effekter av digitale læringsressurser
 • bidra til universell utforming av læremidler og utvikling av spesialpedagogiske læremidler fra forlag og andre produsenter av læremidler
 • bidra til overordnede strategiske tiltak for å utvikle digital infrastruktur og digitalisering generelt av skoler og barnehager

Inkludering forutsetter oppdatert kunnskap

Forsknings- og utviklingsarbeid er viktig i Statped. Det er alltid behov for mer kunnskap om hvordan vi kan skape gode og inkluderende læringsmiljøer for barn, unge og voksne.

Statped er tett på praksisfeltet og har en unik mulighet til å identifisere områder hvor det er behov for ny kunnskap. Spesielt skal Statped utvikle kunnskap som bidrar til inkluderende praksiser der barn og unge med særlige behov inngår.

Bruk av ny teknologi som vilkår for deltakelse, trivsel og læring er et uutforsket område i arbeid med små og sårbare grupper.

Statped skal ta initiativ til og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter, både i egen regi og i samarbeid med universiteter, høgskoler og andre samarbeidspartnere. Vi underviser også på universiteter og høgskoler og gir innspill til innhold i relevante utdanninger.

Statped skal formidle funn fra forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til en kunnskapsbasert praksis hvor det arbeides målrettet med å utvikle ny kunnskap og nye metoder som baserer seg på dokumenterte resultater.

Statped vil

To ungdommer med VR-briller

 • utarbeide kunnskapsoversikter
 • ta initiativ til forsknings- og utviklingsarbeid der vi ser behov for ny kunnskap
 • utvikle forskningsbasert kunnskap om muligheter og begrensninger ved bruk av ny teknologi
 • samarbeide med universiteter og høgskoler nasjonalt og internasjonalt om å gjennomføre forskningsprosjekter
 • bruke forskningsbasert kunnskap for å utvikle gode tjenester
 • bidra til formidling av ny kunnskap til samarbeidspartnere og praksisfeltet
 • bruke forskningsbasert kunnskap for å se på læringsutbytte av spesialpedagogisk virksomhet

Vi gjør kunnskap tilgjengelig

Samfunnet er i endring. Digitale medier tilbyr nye måter å formidle kunnskap og tilby tjenester på, og det åpner for nye muligheter for samhandling, erfaringsdeling og kompetansedeling.

I en hektisk hverdag er det ofte avgjørende at kompetanse er lett tilgjengelig, og at informasjon og materiell raskt og effektivt kan tas i bruk.

Statped er et ressurs- og kompetansemiljø for de som har behov for kompetanse på det spesialpedagogiske området. Det gjelder særlig for ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnehager og skoler i deres arbeid med å skape inkluderende læringsmiljøer.

I formidlingsarbeidet tar vi i bruk ulike virkemidler. Bruk av teknologi og digitale plattformer gjør at kunnskap og kompetanse kan spres på nye og raskere måter.

Det vil imidlertid fortsatt være behov for fysiske møteplasser og papirbaserte magasiner for å sikre erfaringsdeling og kompetansebygging. For Statped er det viktig å tilby et mangfold av formidlingsarenaer.

Statped vil

Jente i klasserom gjør matte med forstørringsskjerm

 • videreutvikle statped.no til en ressursbank på det spesialpedagogiske området
 • utvikle e-læringsmoduler innen det spesialpedagogiske fagfeltet
 • etablere digitale møteplasser for ansatte i opplæringssektoren
 • utvikle den digitale Foreldreportalen på statped.no
 • utgi og distribuere StatpedMagasinet, brosjyrer og publikasjoner
 • arrangere kurs og konferanser lokalt og nasjonalt
 • tilby læringsressurser til bruk i opplæringen

Vi samhandler med brukerne

Brukere og brukerorganisasjoner gir oss eksempler på hvordan arbeidet med inkludering fungerer i praksis og påvirker enkeltpersoners læringssituasjon. Denne kunnskapen er viktig å bruke til å forbedre tilbudet i opplæringssektoren.

Brukermedvirkning er viktig for Statped. Vi lytter til brukerne når vi utvikler våre tjenester. Brukermøter og brukerundersøkelser gir oss innspill til hvordan vi kan forbedre og justere tjenestene våre. Alle skal ha en god opplevelse i møte med Statped.

For dem som søker tjenester fra Statped, skal søknadsprosessen og saksgangen være ryddig og lett å forstå. Vi satser i økende grad på digitale arbeidsmetoder. Med e-læring og e-møter kan vi raskere og enklere ha dialog med våre brukere og samarbeidspartnere.

Kompetansen vår skal være tilgjengelig for flest mulig, også for dem som ikke får tjenester fra Statped. Disse får tilgang til vår kunnskap og kompetanse gjennom ulike kanaler.

statped.no ligger nyttig og viktig informasjon om fagområdene våre, og om temaer som tidlig innsats og inkludering. Der ligger også læringsressurser og informasjon om hvordan disse kan brukes i en pedagogisk sammenheng.

Statped vil

Tre elever og lærer ser på iPad

 • samarbeide med brukerorganisasjoner gjennom formaliserte møteplasser og andre arenaer for brukermedvirkning
 • bruke teknologi smart og innovativt slik at tjenestene våre er lett tilgjengelige og lette å bruke
 • være bevisst på hvilke kanaler vi bruker, og hvordan vi uttrykker oss
 • samle innspill og være proaktive i å fremme forslag til forbedring og endring

Vi samhandler med andre aktører

Statped er én av mange aktører som jobber for at samfunnet vårt skal være inkluderende og tilrettelagt for alle. Statped er ikke en lovpålagt tjeneste, men tilbyr kunnskap og kompetanse til alle som har behov for det.

I tillegg til å samarbeide med pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner har Statped flere samarbeidspartnere. Vi samarbeider blant annet med helsesektoren, fylkesmennene, universitets- og høgskolesektoren, NAV, nasjonale og regionale sentre innen opplæring og helse og ulike rehabiliterings- og habiliteringstjenester.

Tjenester i samfunnet kan ofte oppleves som fragmenterte og lite koordinerte. Statped vil at brukere skal oppleve helhet og sammenheng i tjenestene de får. Samhandling mellom tjenesteytere er derfor avgjørende. Vi ønsker å se utover vårt eget ansvarsområde og bidra til en helhetlig oppfølging.

Når barn og unge trenger samordnet bistand, skal vi gjøre vårt for å sikre brukerne et helhetlig og koordinert tilbud.

Statped vil

Elev på yrkesfag (baker/konditor)

 • utvikle arbeidsformer som sikrer god samhandling med andre aktører
 • spre kunnskap og kompetanse som andre aktører kan bruke
 • samarbeide med fylkesmennene om konkrete utviklingstiltak
 • sette brukeren i sentrum når vi samhandler med andre, slik at brukeren når sine mål og opplever helhet og sammenheng i tjenestene
 • inngå gjensidig forpliktende avtaler med samarbeidspartnere
 • informere om Statped slik at vi blir oppfattet som en attraktiv samarbeidspartner
 • øke vår egen kunnskap om kompetanse som finnes hos andre i tjenestekjeden

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!