Til hovedinnhold

Målbilde for Statped 2017–2022

Et inkluderende læringsmiljø

«Å være inkludert vil si å delta i skolens læringsfellesskap sammen med alle de andre elevene. Dette innebærer at den enkelte elev opplever sosial tilhørighet og sosialt fellesskap med jevnaldrende, samtidig som opplæringen er tilpasset evner og behov slik at eleven lærer og utvikler seg både menneskelig og faglig.»
(Læringsmiljøsenteret)

Statped har, som en spesialpedagogisk etat, en viktig oppgave i å formidle kunnskap og kompetanse som danner grunnlaget for et samfunn basert på likeverd og deltakelse.

I dag opplever mange barn og unge at de får et opplæringstilbud utenfor den ordinære opplæringsarenaen. I tillegg faller mange ungdommer ut av videregående opplæring. Konsekvensen er at de vil oppleve en begrenset tilgang til videre utdanning og arbeid.

Utviklingen av inkluderende læringsmiljøer starter i barnehagen og krever en bevisst planlegging fra første stund. En fleksibel opplæring som tar hensyn til at elevene er forskjellige og har ulike forutsetninger og behov, er også et grunnlag for å hindre og redusere mobbing.

Et inkluderende læringsmiljø krever innsats, vilje og kompetanse. Holdninger hos ledelse i barnehage og skoler, personale, medelever og foreldre har stor betydning for å lykkes med inkludering.

Statped vil

  • formidle holdninger til og kunnskap om
  1. inkluderende pedagogikk
  2. tilpasset opplæring
  3. inkluderende læringsmiljø
  • rette oppmerksomheten mot lederrollen i barnehager og skoler og betydningen ledelse har for en inkluderende barnehage og skole
  • utvikle de digitale mulighetene for å styrke adgangen til undervisning, rådgivning og veiledning fra Statped
  • utvikle nettverk og kunnskapsdeling om inkludering og pedagogisk praksis
  • bidra til å forebygge mobbing

Side 7 av 12