Til hovedinnhold

Målbilde for Statped 2017–2022

Inkludering forutsetter oppdatert kunnskap

Forsknings- og utviklingsarbeid er viktig i Statped. Det er alltid behov for mer kunnskap om hvordan vi kan skape gode og inkluderende læringsmiljøer for barn, unge og voksne.

Statped er tett på praksisfeltet og har en unik mulighet til å identifisere områder hvor det er behov for ny kunnskap. Spesielt skal Statped utvikle kunnskap som bidrar til inkluderende praksiser der barn og unge med særlige behov inngår.

Bruk av ny teknologi som vilkår for deltakelse, trivsel og læring er et uutforsket område i arbeid med små og sårbare grupper.

Statped skal ta initiativ til og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter, både i egen regi og i samarbeid med universiteter, høgskoler og andre samarbeidspartnere. Vi underviser også på universiteter og høgskoler og gir innspill til innhold i relevante utdanninger.

Statped skal formidle funn fra forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til en kunnskapsbasert praksis hvor det arbeides målrettet med å utvikle ny kunnskap og nye metoder som baserer seg på dokumenterte resultater.

Statped vil

  • utarbeide kunnskapsoversikter
  • ta initiativ til forsknings- og utviklingsarbeid der vi ser behov for ny kunnskap
  • utvikle forskningsbasert kunnskap om muligheter og begrensninger ved bruk av ny teknologi
  • samarbeide med universiteter og høgskoler nasjonalt og internasjonalt om å gjennomføre forskningsprosjekter
  • bruke forskningsbasert kunnskap for å utvikle gode tjenester
  • bidra til formidling av ny kunnskap til samarbeidspartnere og praksisfeltet
  • bruke forskningsbasert kunnskap for å se på læringsutbytte av spesialpedagogisk virksomhet

Side 9 av 12