Til hovedinnhold

Målbilde for Statped 2017–2022

«Inkludering lønner seg»

  • for den enkelte
  • for læringsmiljøet
  • for samfunnet

Alle mennesker har behov for å være en del av et fellesskap. Sosial tilhørighet er en viktig ramme for den enkeltes personlige vekst og faglige utvikling. Det bidrar til at hver og en kan ta i bruk sin kompetanse og sitt potensial i samhandling med andre.

Å være en del av fellesskapet i barnehage, skole, utdanning, arbeid og fritid øker muligheten for at flere kan bidra aktivt i samfunnslivet. Et mangfoldig læringsmiljø er berikende for alle.

For samfunnet er det et mål at færrest mulig står utenfor det ordinære opplærings-, arbeids- og samfunnslivet.

Et inkluderende samfunn reduserer risiko for mobbing og utestenging og er derfor forebyggende i et livsløpsperspektiv.

Noen barn og unge har så sjeldne og komplekse utfordringer, at mulighetene for å skape et godt læringsmiljø er krevende og forutsetter tilgang til spesialisert kompetanse.

Det lønner seg å sikre at kommuner og fylkeskommuner får tilgang til spisskompetanse på nasjonalt nivå, slik at ikke alle kommuner og fylkeskommuner må bygge og vedlikeholde spesialiserte fagmiljøer.

Side 5 av 12