Til hovedinnhold

Målbilde for Statped 2017–2022

Vi samhandler med andre aktører

Statped er én av mange aktører som jobber for at samfunnet vårt skal være inkluderende og tilrettelagt for alle. Statped er ikke en lovpålagt tjeneste, men tilbyr kunnskap og kompetanse til alle som har behov for det.

I tillegg til å samarbeide med pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner har Statped flere samarbeidspartnere. Vi samarbeider blant annet med helsesektoren, fylkesmennene, universitets- og høgskolesektoren, NAV, nasjonale og regionale sentre innen opplæring og helse og ulike rehabiliterings- og habiliteringstjenester.

Tjenester i samfunnet kan ofte oppleves som fragmenterte og lite koordinerte. Statped vil at brukere skal oppleve helhet og sammenheng i tjenestene de får. Samhandling mellom tjenesteytere er derfor avgjørende. Vi ønsker å se utover vårt eget ansvarsområde og bidra til en helhetlig oppfølging.

Når barn og unge trenger samordnet bistand, skal vi gjøre vårt for å sikre brukerne et helhetlig og koordinert tilbud.

Statped vil

  • utvikle arbeidsformer som sikrer god samhandling med andre aktører
  • spre kunnskap og kompetanse som andre aktører kan bruke
  • samarbeide med fylkesmennene om konkrete utviklingstiltak
  • sette brukeren i sentrum når vi samhandler med andre, slik at brukeren når sine mål og opplever helhet og sammenheng i tjenestene
  • inngå gjensidig forpliktende avtaler med samarbeidspartnere
  • informere om Statped slik at vi blir oppfattet som en attraktiv samarbeidspartner
  • øke vår egen kunnskap om kompetanse som finnes hos andre i tjenestekjeden

Side 12 av 12