Til hovedinnhold

Målbilde for Statped 2017–2022

Vi samhandler med brukerne

Brukere og brukerorganisasjoner gir oss eksempler på hvordan arbeidet med inkludering fungerer i praksis og påvirker enkeltpersoners læringssituasjon. Denne kunnskapen er viktig å bruke til å forbedre tilbudet i opplæringssektoren.

Brukermedvirkning er viktig for Statped. Vi lytter til brukerne når vi utvikler våre tjenester. Brukermøter og brukerundersøkelser gir oss innspill til hvordan vi kan forbedre og justere tjenestene våre. Alle skal ha en god opplevelse i møte med Statped.

For dem som søker tjenester fra Statped, skal søknadsprosessen og saksgangen være ryddig og lett å forstå. Vi satser i økende grad på digitale arbeidsmetoder. Med e-læring og e-møter kan vi raskere og enklere ha dialog med våre brukere og samarbeidspartnere.

Kompetansen vår skal være tilgjengelig for flest mulig, også for dem som ikke får tjenester fra Statped. Disse får tilgang til vår kunnskap og kompetanse gjennom ulike kanaler.

statped.no ligger nyttig og viktig informasjon om fagområdene våre, og om temaer som tidlig innsats og inkludering. Der ligger også læringsressurser og informasjon om hvordan disse kan brukes i en pedagogisk sammenheng.

Statped vil

  • samarbeide med brukerorganisasjoner gjennom formaliserte møteplasser og andre arenaer for brukermedvirkning
  • bruke teknologi smart og innovativt slik at tjenestene våre er lett tilgjengelige og lette å bruke
  • være bevisst på hvilke kanaler vi bruker, og hvordan vi uttrykker oss
  • samle innspill og være proaktive i å fremme forslag til forbedring og endring

Side 11 av 12