Til hovedinnhold

Statpeds nye rolle

I de kommende årene skal vi i Statped tilpasse de spesialpedagogiske tjenestene våre enda bedre til brukernes behov. Det skjer i nært samarbeid med brukerorganisasjoner, kommuner og andre statlige etater.

Kommuner og fylkeskommuner kan ta kontakt med oss når de mener at Statped har kompetanse som kan støtte dem i spesialpedagogiske individ- eller systemtjenester.

Kva er Statped?

– Vi skal bistå barn og elever med varige, komplekse og omfattende behov når pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnehager og skoler trenger vår spisskompetanse, sier Annemarie Bechmann Hansen, Statpeds direktør.

Statped avslår svært få saker. Er kommunene i tvil om vi kan bidra, kan de kontakte Statpeds spør oss-tjeneste.

Statpeds nye rolle er en følge av at Stortinget har bestemt at spesialpedagogisk kompetanse skal nærmere barn og elever. Derfor er Statped og kommunene i en omstillingsprosess ut 2024.

Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (regjeringen.no)

Hvordan yter Statped støtte?

Vi har en viktig rolle når det gjelder barn og elever med varige og/eller omfattende behov for særskilt tilrettelegging i barnehagen og grunnopplæringen (1.–13. trinn). Kommunene har opplæringsansvaret. Statped er et kompetansemiljø som kan støtte.

Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuners opplæring av barn og elever

  • med syns- eller hørselsvansker, ervervet hjerneskade, kombinerte sansetap, tegnspråk og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  • i særlig komplekse saker innenfor fagområdene sammensatte lærevansker og språk/talevansker

I bredere og mer generelt spesialpedagogisk arbeid må kommuner, fylkeskommuner og private barnehage- og skoleeiere ta større ansvar for å bygge kompetanse tett på barn og elever.

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis bidrar til at kommuner og fylkeskommuner selv kan gi alle barn og elever inkluderende og tilpasset opplæring og særskilt tilrettelegging.

I bredere og mer generelt spesialpedagogisk arbeid må kommuner, fylkeskommuner og private barnehage- og skoleeiere ta større ansvar for å bygge kompetanse tett på barn og elever.

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis bidrar til at kommuner og fylkeskommuner selv kan gi alle barn og elever inkluderende og tilpasset opplæring og særskilt tilrettelegging.

Statped er landsdekkende. Vi er i dialog med stat, kommuner og brukerorganisasjoner om et best mulig tjenestetilbud i hele landet.

Hva slags tjenester kan kommunene få?

Der barn og elever har varige og/eller omfattende behov for særskilt tilrettelegging, er Statped en viktig tjenesteleverandør og kompetanseutvikler for kommunene.

Statpeds tjenester

  • ivaretar tidlig innsats og flerfaglig tilnærming
  • har PPT, barnehager og skoler som hovedsamarbeidspartnere
  • tilpasses løpende og forutsigbart

Spesialpedagogiske tjenester

Hva innebærer det at Statped er et direktorat?

– I tillegg til spesialpedagogiske tjenester gir vi faglige råd til Kunnskapsdepartementet (KD) i saker som gjelder målgruppene og de spesialpedagogiske fagområdene våre. Vi setter våre erfaringer fra det spesialpedagogiske området på agendaen, sier Bechmann Hansen.

– Statped får kunnskap om hverdagen til barn og elever med særskilte opplæringsbehov når tjenestene våre involverer oss direkte i laget rundt dem. Dette er ikke forskning eller myndighetsutøvelse, men konkret, faglig «fingeren-på-pulsen» som gir KD og politisk ledelse viktig informasjon til politikkutvikling, avslutter Bechmann Hansen.

Filmar om Statped og laget rundt barn og elevar