Statped i ny stortingsmelding

Fredag 8. november 2019 ble stortingsmeldingen Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO lagt frem. Statped videreføres, men meldingen medfører endringer for organisasjonen. Her er direktør Tone Mørks kommentarer.

Statpeds mandat er å arbeide med at barn, unge og voksne med særlige utfordringer får tilrettelagt undervisningen slik at de kan dra nytte av opplæringen de får, og komme videre ut i arbeidslivet.

– Statpeds ansatte har en kompetanse som tar utgangspunkt i å lykkes med dette. Vi støtter derfor alle tiltak som kan bidra til at barn og unge skal få det tilbudet de har behov for, sier Tone Mørk, direktør i Statped.

– Stortingsmeldingen viser at Statpeds kompetanse verdsettes. Statped skal videreføres som organisasjon, og alle fagområdene i etaten beholdes. Det er positivt. Vi er også fornøyd med at vi knyttes nærmere til Kunnskapsdepartementet. Det vil gi en sterkere og tydeligere posisjon, sier direktøren.

Nye styringssignaler

– Statped ble etablert som en nasjonal landsdekkende organisasjon i 2013. Stortingsmeldingen Læring og fellesskap (regjeringen.no) ga hovedføringer om å bygge sterke og robuste regioner. Det har vi brukt noen år på å få til, og det har vi lyktes med.

– I meldingen som nå legges frem (pdf), går en vekk fra regionalisering og ønsker en landsdekkende tilnærming på alle områder. Dette var kanskje den største overraskelsen for oss i Statped, sier direktør Tone Mørk.

– Det samme kan sies om perspektivet som nå dreier fra system til individ. I 2013 var det viktig å arbeide systemrettet. Nå går signalene i retning av å arbeide mer på individnivå.

Utfordringer på vei mot målet

Direktøren mener mål og intensjoner i meldingen er gode, men utfordringen på vei mot målene vil være krevende.

– Statped har vært opptatt av å synliggjøre kompetansebehovet for å realisere en reform det legges opp til. Kompetanse skal bygges. Det tar tid. Vi tror grunnutdanningene må styrkes. Kompetanseoverføring alene vil ikke være tilstrekkelig, slik vi ser det. Det er mange ulike brukergrupper som skal ha dekket ulike behov, sier Mørk.

– Å stå i en omstilling over fem år er krevende. Samtidig skal vi løpende levere tjenester. Vi vil selvsagt forholde oss til budsjettrammene vi får, og tilpasse oss etter dette. Vi må se nærmere på meldingen før vi kan si noe sikkert om konsekvensene og hva dette vil bety for etaten, avslutter direktøren.

Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO