Nytt mandat | www.statped.no

Nytt mandat

Statped skal spisses og skal nå støtte kommunene når det gjelder små og spesialiserte fagområder og i særlig komplekse saker.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby presenterte 15. februar 2021 innholdet i det nye mandatet for Statped.

Statped skal være en statlig støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid for at barn, unge og voksne med varige og/eller omfattende behov for særskilt tilrettelegging får gode, tilpassede barnehage- og opplæringstilbud i inkluderende fellesskap.

Statped spisses i nytt mandat

– Vi skal gjøre alt vi kan for å imøtekomme behovene til våre samarbeidsparter og brukere, sier direktør for Statped, Annemarie Bechmann Hansen.

Små og spesialiserte områder

Statped skal gi tjenester og kompetanse på små og spesialiserte fagområder og i særlig komplekse saker.

Statpeds fagområder er nærmere definert som

  • syn
  • hørsel
  • ervervet hjerneskade
  • kombinerte sansetap og døvblindhet
  • tegnspråk
  • alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Statped kan i tillegg gi tjenester i særlig komplekse saker innenfor fagområdene sammensatte lærevansker og språk/talevansker.

Faglige råd til departementet

Statped skal også gi faglige råd til departementet i saker som gjelder Statpeds målgrupper og fagområder. Statped skal i samarbeid med Utdanningsdirektoratet bidra til å utvikle statlige tiltak på barnehage- og opplæringsområdet slik at de ivaretar alle barn og elever.

Fokus på tidlig innsats

Søknadsprosedyrene til Statpeds tjenester skal ivareta målet om tidlig innsats og at tjenestene skal være synlige og tilgjengelige for de gruppene som fortsatt skal få bistand fra Statped. Statpeds primære samarbeidspartnere er PP-tjenestene, barnehagene og skolene. PP-tjenesten bør alltid være involvert når Statped gir tjenester slik at det blir bygget kompetanse både i kommunene og fylkeskommunene. Statped skal ivareta en flerfaglig tilnærming i tjenesteytingen.

Endringene i Statpeds mandat er en konsekvens av Meld. St. 6 (2019–2020). Statped får redusert sin bevilgning med 150–200 millioner over en femårsperiode. Ressurser overføres til kompetanseløftet som skal styrke kommunens kompetanse.

Statped skal framover jobbe med å konkretisere innholdet i det nye mandatet. Vi oppdaterer med ny informasjon når beslutninger om dette er tatt.

Figur: viser hele tiltakskjeden og Statpeds plass øverst i trekanten
Figuren over viser hele tiltakskjeden og Statpeds plass øverst i trekanten. Ill: Statped.

Les også

Sluttrapport: Samarbeid Statped - helsesektoren

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementets mål er at alle med behov får gode, samordnede tjenester fra Statped og spesialisthelsetjenestene til rett tid, og at tjenestetilbudet er likeverdig i hele landet. Dette forutsetter godt samarbeid, avklart ansvarsdeling, koordinerte tjenester og god oversikt over tilbud.

Les rapporten (pdf)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!