Digitalisering av offentlig sektor

– Digitalisering av offentlig sektor bidrar til å forbedre kvaliteten, øke tilgjengeligheten og kompensere for geografiske avstander, sier Tone Mørk, Statpeds direktør.  

Tone Mørk, Statpeds direktør

Statsministeren, og mange med henne, har understreket at offentlig sektor står overfor betydelige forventninger og omstilling som en følge av digitaliseringen. De tekniske mulighetene er nærmest grenseløse, og for offentlig sektor er det et spørsmål om å ta potensialet i bruk. Ikke fordi det er spennende i seg selv, men fordi det faktisk gjør at innbyggerne får bedre tilgang til en rekke tjenester.

SINTEF om digitalisering i Statped

Forskerne Siw Olsen Fjørtoft og Hans Yngvar Torvatn mener at Statped er et godt eksempel på en virksomhet som har jobbet systematisk med digital samhandling internt og eksternt. 

Kan avstand være en fordel? Erfaringer fra et digitaliseringsprosjekt (digi.no)

Mange er opptatt av om kommunereformen vil gi økt avstand til både kompetanse og tjenester. Gjennom en satsing på digitalisering kan innbyggerne tvert imot oppleve økt tilgjengelighet til tjenester og kompetanse fra det offentlige.

Statped er en nasjonal spesialpedagogisk etat. Vår oppgave er å bidra til at kommunesektoren kan gi en god og tilpasset opplæring for elever med behov for tilrettelegging. I hele landet. Dette er en enorm oppgave. Ikke minst er det en svært kunnskapsintensiv oppgave.

Vi vet det eksisterer ulikheter i hva som tilbys elever som har behov for tilrettelegging. Vi vet også at tilbud som gis, kan gi ulike grader av effekt for eleven. Med andre ord: det er ikke all oppfølging og tilrettelegging som fører til faktisk læringsutbytte og mulighet for mestring eller jobb.

Årsakene til ulikhetene er mange og sammensatte. Det er også viktig å påpeke at ulikhet ikke er det samme som ulik kvalitet. Det kan være en styrke at man i ulike deler av landet finner sine egne måter å arbeide på tilpasset de lokale behovene. Men likeverdighet er sentralt. For selv om innbyggere kan oppleve å få tjenester på ulike måter, så er det en oppfatning hos mange at offentlig sektor skal stå for en viss likeverdighet i tjenestetilbudet.

Det vil være et columbi egg å finne ut hvordan det faktisk skal kunne gjennomføres. Hvordan skal kompetansekrevende oppgaver kunne løses på en likeverdig måte i alle deler av landet? Norge er langstrakt, vi vet det er store regionale ulikheter i størrelse på kompetansemiljøer. Særlig innen spesialiserte og sammensatte arbeidsområder.

Det er her potensialet i digitalisering kommer inn. Gjennom ulike former for e-læring, nettbasert samhandling og kommunikasjon, videokonferanser og digitale læringsplattformer har vi et helt nytt apparat tilgjengelig for å spre viktig kompetanse.

I Statped setter vi i år alle ansatte på skolebenken. Samtlige skal vi gjennomføre et kurs i digitale læringsformer. Vi er også én av relativt få norske virksomheter som allerede i 2016 tok i bruk Workplace (tidligere Facebook@work). Workplace er for oss en intern læringsarena for alle ansatte i hvordan sosiale medier kan brukes til samhandling, nettverksbygging og faglig aktivitet.

Skal vi lykkes med en ambisiøs digitalisering av vårt arbeid ut mot kommuner og fylkeskommuner, trenger vi også en kultur for å ta slike muligheter i bruk. Vi opplever at det er store forskjeller her. Enkelte skoler, kommuner og etater har kommet langt. Andre har ikke begynt på sitt digitaliseringsløft for alvor.

Her trenger vi å spille på lag med brukerne og innbyggerne. Mange kjemper for fysisk nærhet til spesifikke kontorer i sine lokalmiljø. Det kan være viktig, men det er også mulig å arbeide for at offentlig sektor skal tilby sine tjenester og kompetanse på måter som treffer innbyggeren – der innbyggeren bor. Når innbyggeren forventer å få tjenestene levert på en tilgjengelig, direkte og tilpasset måte ved hjelp av digitale hjelpemidler, så øker presset på oss som etater for å imøtekomme dette.

En kanskje litt uventet effekt av digitalisering er at personer som har behov for ulike former for tilrettelegging, har fått en helt ny mulighet til å ta del i opplæring, arbeid og samfunnsliv. Statped arbeider med elever med funksjonsnedsettelser, lærevansker etc. Vi registrerer at våre brukere har et særlig utbytte av digitaliseringen, dersom den tas i bruk på en god måte. Digitale verktøy kan bety at elever med tilpasningsbehov i langt større grad kan være en del av det vanlige klasserommet istedenfor å tas ut i små spesialundervisningsgrupper. I det lange løp kan det bety at langt flere kan komme seg i arbeid. Og langt flere kan motta tilpasningen i sin ordinære nærskole.

For Statped handler derfor digitalisering både om å åpne opp måten vi jobber på, men også om å bidra til en utvikling som gir nye muligheter for inkludering av våre brukergrupper. Det er godt for både individet og for samfunnet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!