Inkludering lønner seg

Innlegg i Hamar Arbeiderblad 26.03.2018

Elever med utviklingshemming får ofte et dårlig skoletilbud, skriver Jan Magne Brenden i et innlegget "Spesialundervisning uten mål og mening?" i Hamar Arbeiderblad 19. mars 2018 (h-a.no abonnementsartikkel). Brenden reiser noen viktige problemstillinger. Hele opplæringssektoren har et felles ansvar for å skape inkluderende praksiser i skolen.

Stortingsmeldingen "Læring og fellesskap" fra 2010 (regjeringen.no) påpeker at mange barn og unge med utviklingshemming og store sammensatte lærevansker, blir møtt med lave forventninger og mangelfull pedagogisk innsats.

Alle elever har rett til tilpasset opplæring, og noen trenger spesialundervisning. Dessverre får mange barn spesialundervisning utenfor klasserommet. Slik trenger det ikke å være. Statped (statlig spesialpedagogisk tjeneste) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utviklet tiltak som fremmer inkludering og øker læringsutbyttet for barn med utviklingshemming og store sammensatte lærevansker.

Holdningsarbeid, kompetanseheving og bruk av teknologi viser seg å være viktige tiltak for å øke det sosiale og faglige utbyttet for gruppen. Reell inkludering krever en skoleledelse som jobber fram inkluderende holdninger og praksiser blant både elever og tilsatte. Tiltakene handler også om metodikk og hvordan skolehverdagen blir organisert. Det handler om et felles løft rundt de involverte lærerne og en kultur der alle har et reelt ønske om å skape inkluderende læringsmiljø. Ikke minst handler det om å bruke mulighetene til individuell tilpasning som ligger i teknologi og digitale læringsressurser.

Ulike studier viser hvor viktig fokus på inkludering er for barns sosiale tilhørighet. Et omfattende norsk forskningsarbeid viser at barn som er mye i klassen sin, har høyere sosial deltakelse på fritiden enn barn som er mye ute av klasserommet, eller går på spesialskole (Tøssebro og Ytterhus, 2006, bokkilden.no). Videre viser et doktorgradsarbeid at det sosiale heller ikke blir prioritert høyt nok for barn som trenger et alternativ til talespråk, såkalt alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). De blir ofte ekskludert fra ordinær opplæring, og skolen vektlegger ikke at barna skal bygge sosiale relasjoner til elever i den ordinære klassen (Østvik, 2017).

Alle trenger et fellesskap. Sosial tilhørighet er en viktig ramme for den enkeltes vekst og utvikling. Et mangfoldig læringsmiljø er berikende for alle. For samfunnet er det et mål at færrest mulig står utenfor det ordinære opplærings-, arbeids- og samfunnslivet. Vi mener at inkludering lønner seg, både for den enkelte og for samfunnet.

Tone Mørk
direktør i Statped