Kompetanse kan gi inkludering

Debatten om spesialundervisning er den siste tiden igjen aktualisert. I diskusjonen stilles blant annet spørsmålet om man har for lave forventinger til elever som har behov for tilrettelegging. 

Tone Mørk, Statpeds direktør

Av Tone Mørk, Statpeds direktør
Fullversjon av artikkel publisert i forkortet versjon i Aftenposten 21. november 2016

Statpeds erfaring er at det i en rekke tilfeller stilles for lave forventninger til elever som trenger tilpasning. Som en statlig spesialpedagogisk etat erfarer vi at det gjøres mye godt arbeid i Skole-Norge, men at det er store forskjeller rundt om i landet. Noe av dette kan forklares med at barnehager og skoler kan oppleve det som krevende å tilrettelegge på en god nok måte. Med god kjennskap til hvordan opplæringen kan tilpasses på best mulig måte, gjerne i det ordinære klasserommet, åpnes nye muligheter for elever som har rett og krav på å få de samme muligheter til å ta i bruk sitt potensial som alle andre. Mange opplever både å mangle kompetanse til å avdekke behovet og kunnskap om hvordan opplæringen kan tilpasses på best mulig måte. Det kan handle om faglig kunnskap, og det kan handle om kjennskap til tilgjengelig teknologi og hvordan den kan tas i bruk.

Teknologi i opplæringen

For nettopp teknologi spiller en viktig rolle i dette. De senere årene har det skjedd en teknologisk utvikling som radikalt har endret mulighetene for mestring og inkludering av elever med behov for tilpasning. Teknologi kan hjelpe skoleeier og kommunene til å la mer av spesialundervisningen skje i det ordinære klasserommet. Vår erfaring er at barnehager og skoler opplever det som krevende å følge med på denne utviklingen. Vår jobb i Statped er derfor å skape oversikt over hva som eksisterer av teknologiske muligheter og gi informasjon om hvordan dette kan tas i bruk av og for elever med behov for tilrettelegging. Denne kunnskapen og kompetansen blir først utslagsgivende når den aktivt brukes rundt om i Skole-Norge.

Tilrettelegging for utvikling og læring

Gruppen elever som har behov for tilrettelegging eller spesialundervisning, er selvsagt svært sammensatt. Statped erfarer at det ikke vil være mulig for landets kommuner å ha en kompetanse på bredden av behov. Blant annet fordi en del tilfeller er så sammensatte eller sjeldent forekommende at det å bygge opp slik kompetanse lokalt i den enkelte kommune, ikke er gjennomførbart.

Tjenester til kommuner og fylkeskommuner

Statped er ikke en lovpålagt tjeneste, men vi er et statlig apparat med spisskompetanse på å tilrettelegge for elever med behov for tilpasning. Vi har kunnskap som kan bidra til at denne elevgruppen i langt større grad kan få ta del i opplæringen som en del av det ordinære klassefellesskapet. Men da må vår kunnskap og kompetanse tas i bruk. Dette gjelder ikke minst i forbindelse med «tidlig innsats». Skal tidlig innsats bli en realitet, så er vi avhengig av at barnehager og skoler settes i stand til å avdekke et behov, og at det settes i verk tiltak. Statped er en statlig tjeneste som er kostnadsfri for kommunene. Kompetansemiljøer som våre bidrar gjerne i kommunenes svært viktige arbeid med å gi hver enkelt elev en god og tilrettelagt opplæring.

Artikkelen er en replikk til

Skolesvake elever må ha gode pedagoger (ap.no)

Aftenposten, lederartikkel 17. november 2016