Rammeavtaler om samarbeid med kommunar og fylkeskommunar

Statped har rammeavtaler om samarbeid med dei fleste kommunar og fylkeskommunar. 

Avtala skal sikre eit samarbeid som er tilpassa einskilde behov i kvar kommune og fylkeskommune.

Samarbeidet mellom Statped og kommunar og fylkeskommunar blir praktiset ulikt. Statped si rolle er i alle høve å vere ei spesialpedagogisk støtteteneste der oppgåvefordelinga mellom pedagogisk-psykologisk teneste og Statped er tydeleg og avklart.