Statpeds årsrapport 2013

– Et bevisst valg

– Jeg har valgt å bruke ferdighetene mine til å gjøre livet bedre for dem som har særskilte opplæringsbehov, sier Steinar Sandstad, regiondirektør i Statped sørøst.

Lang erfaring

Steinar er trønder. Midlertidig bosatt i hovedstaden med ansvar for Statpeds tjenester i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Buskerud, Hedmark, Oppland og Telemark. Han kommer fra Statped vest, som han ledet i seks år.

– Jeg har bodd i Bergen i mer enn 40 år. Jeg startet som lærer, senere ble jeg rådgiver, konsulent ved skoledirektørembetet i Bjørgvin og bankmann. Jeg har også hatt mange styreverv, og jeg fikk være med på å lede omstruktureringen av spesialundervisningen på 1990-tallet, forteller han.

Ha tålmodighet

– Å utvikle syv tidligere selvstendige enheter med forskjellige fagområder, tradisjoner, kulturer og arbeidsmåter til én region i Statped og samtidig til en del av et samlet Statped – det er ikke gjort på ett år. I 2013 har vi fastsatt og fått på plass rutiner for økonomi, HR og støttesystemer. Og prosessen er i gang med å utvikle felles forståelse og arbeidsmåter i et robust og flerfaglig miljø. Det tar flere år å komme i havn. Gi meg tålmodighet, sier jeg bare. Dette handler om en gedigen omstrukturering, både internt og vis-à-vis brukere og samarbeidspartnere som kommuner og PP-tjeneste.

Steinar ser utfordringene i et tiårsperspektiv og sier han må ha flere tanker i hodet på en gang. – Det handler om å være klar og tydelig som leder, være sensitiv overfor omgivelsene, bruke tid og ta de riktige valgene når tiden er moden.

Å lede katter

– For å bruke en metafor så er det å lede dedikerte, kompetente fagfolk som å lede katter. Katter er egenrådige og selvstendige, og alle oppfatter seg som spesielle. Skal du komme noen vei, må du både stryke dem og utfordre dem. Men først må du tune deg inn på deres frekvens. Jeg har selvsagt respekt for fagfolks egenart og kompetanse, men samtidig må jeg sørge for at alle har oppdraget til Statped klart for seg. Skal vi oppnå likeverd og mestring for alle, må vi være villige til å ta nye grep. En flerfaglig tilnærming betyr nye arbeidsmåter. Mindre fokus på individuell tilnærming, og mer på systemrettet arbeid. Først og fremst må forholdene legges til rette for at fagfolk skal få utfolde seg – i den retningen vi skal gå. I 2013 har en stor ledergruppe kommet på plass. Vi har tatt tak i oppdragshåndteringen og økonomien. Og så langt har vi fått gode tilbakemeldinger på måten vi jobber på. Utfordringen fremover er å jobbe enda mer sammen og på tvers av fagområdene våre, og samtidig komme tettere på skole- og barnehageeierne.

Utvikling gjennom praksis

Utvikling av nye arbeidsmåter skjer nettopp i det flerfaglige samspillet, ikke på papiret.

– Kort sagt tar vi utgangspunkt i helt konkrete arbeidsoppgaver hvor brukeren har behov for støtte og hjelp fra flere av fagområdene våre. Det handler om lagspill, lære av hverandre, gjøre hverandre gode – alt i alt på en sånn måte at både medarbeidere, samarbeidsparter og brukere opplever at det er nyttig. I møte med andre fagområder erfarer man at ens egen jobb kan gjøres på andre måter.

Samtidig må vi vite mer om behovet for bistand hos samarbeidspartnerne våre. Hvilke brukergrupper trenger bistand for oss i kommuner og PP-tjeneste, hvilke kompetanse har de selv, og hva finnes andre steder? Vi vet at kvaliteten i det spesialpedagogiske arbeidet varierer fra landsdel til landsdel, fra kommune til kommune, fra skole til skole og mellom barnehager. Barnas behov varierer, og ingen PP-tjeneste jobber likt. Denne virkeligheten av variabler må vi tilpasse arbeidet vårt etter.

Ikke fire Statped

– I tillegg er det noen etiske valg som henger sammen med at det er stor variasjon i tilbudet til brukerne våre. Noen får tilbud fra Statped bort imot hele livet, mens andre nesten ikke har et eneste tilbud. Hvordan skal Statped bruke ressursene sine, og hva er rettferdig? Det er et dilemma!

– Og svaret?

– Vi må snakke om det. Ikke bare innenfor hver region, men sentralt, i ledergruppen med direktør og regiondirektører. Vi må bli enige om hva Statped skal bruke penger og ressurser på. Vi må kartlegge ulikhetene mellom landsdelene, definere behovene deres og skaffe oss kunnskap om landet som helhet. Det er poenget med ett Statped – vi er ikke fire Statped, men ett! Sier en engasjert regiondirektør.

Side 44 av 64