Statpeds årsrapport 2013

– Jeg har verdens morsomste jobb

– Jeg trives i lederroller, sier Anne Bakken, regiondirektør i Statped midt. Hun holder hus på Heimdal i Sør-Trøndelag og har ansvar for Statpeds tjenester i Møre og Romsdal og begge Trøndelags-fylkene.

20 års ledererfaring på hørselsområdet

De siste 20 årene har Anne vært leder for flere skoler og kompetansesentre på hørselsområdet i Statped-systemet. Med et par unntak – alltid i Trøndelag. Anne er egentlig nordlending og gikk sine barnesko i Bodø. Og langt bak er hun førskolelærer. Anne deltok også i forarbeidene til sammenslåingen av Statped til én etat. – Det falt naturlig å søke på regiondirektørjobben i Statped midt. Jeg hadde et sterkt ønske om å få den, og jeg synes vi er godt i gjenge med omstillingen allerede.

Utvikle felles kultur og forståelse

I 2013 har Statped midt brukt tid på å utvikle felles identitet og kultur på tvers av fagområdene. Det er etablert felles møteplasser, og fagfolkene har fått mer innsikt i hverandres områder. – Det gir synergieffekter til glede for brukerne, mener Anne. Hun peker også på utfordringen med å tolke et oppdrag likt med forskjellig faglig ståsted.

– Tidligere var det veldig stort sprik her. Nå mener jeg vi er ganske samstemte i å tolke og forstå oppdragene vi får, enten det gjelder syn, hørsel eller de andre fagområdene. Målet er å behandle alle søknader på en likeverdig måte på tvers av fagområder og geografi. Vi er et langt skritt i retning av å fremstå som en enhetlig tjeneste.

I dag er Statped midt geografisk spredt på Levanger, Melhus og Heimdal. For tiden utredes mulighetene for samlokalisering. – At fagområdene blir samlet, gjør det flerfaglige samarbeidet enklere, og jeg er sikker på at det kommer til å gi oss ekstra energi, sier Anne.

Deltidsopplæring

Deltidsopplæringen har alltid vært viktig for skolebarn som bruker tegnspråk. Statped skal gi disse elevene tilbud om deltidsopplæring i et tegnspråkmiljø inntil tolv uker i året. I 2014 skal tre av de fire statlige grunnskolene for hørselshemmede elever avvikles. Det er kun A.C. Møller skole i Trondheim som fortsatt skal ha et helårs tospråklig skoletilbud i tegnspråk og norsk. Statped arbeider nå med å videreutvikle og styrke deltidsopplæringen, og en ny modell skal være klar for implementering fra høsten 2014.

– På nærskolen er de fleste barn som bruker tegnspråk, alene, og det er ofte lite kompetanse blant det pedagogiske personalet lokalt. Å ha møteplasser for barna i et språkmiljø som nærskolen ikke kan tilby, er viktig for språkutviklingen deres. Derfor er vi i gang med å se på ulike modeller som ivaretar barnas behov for møteplasser og utvikling av tegnspråkkompetanse.

Likeverdige tilbud

Organiseringen av deltidsopplæringen henger også sammen med å gi likeverdige tilbud til alle. Det handler om geografi og dermed transportkostnader, størrelse og økonomi i kommunen, lokal kompetanse, hvordan PP-tjenesten er organisert og så videre. Ofte er det en styrke med et interkommunalt samarbeid som gjør at kommunene som samarbeider, utvikler spisskompetanse på forskjellige områder.

– Dette er et bakteppe som Statped må ta hensyn til i arbeidet sitt. Vi må være fleksible ut fra situasjonen i kommunen. Det handler om å tilpasse arbeidsmåtene våre og balansere mellom individuell oppfølging og veiledning av fagfolk i kommuner og PP-tjeneste. Å få bedre grep om kommunenes behov gjennom avtaler med kommunene vil være en stor fordel. Da kan vi arbeide mer systematisk og bidra til å styrke den lokale kompetansen nettopp ut fra det kommunens brukere trenger. Og bli enige om hvordan tjenesten skal ytes.

Nyttig med nettverk

Anne er «himla fremsynt», og hun er en nettverksbygger av rang, forteller medarbeiderne hennes. Alltid på utkikk etter noen å utveksle synspunkter med, lytte til og utfordre.

– Jeg har jobbet med nettverksbygging et helt liv, sier 62-åringen. – Nettverk er helt sentralt for å oppnå gode resultater. Jeg er glad i folk, og jeg liker å utfordre medarbeiderne mine. Jeg synes jeg er god til å utvikle dem, og har stor glede av å se at de mestrer. Å oppnå gode resultater gir meg trygghet og masse energi.

Kort sagt: Jeg har det morsomt på jobben, og det er meningsfylt å bidra til å skape et bedre tilbud for grupper som trenger noe særskilt. Jeg kunne aldri jobbet med å utvikle vaskepulver!

Side 41 av 64