Statpeds årsrapport 2013

Fra PP-tjenesten til Statped i høyt tempo

– Jeg kjente Statped fra før, riktignok fra PP-tjenestens ståsted, sier Kristin Kjeldsø Fastvold, regiondirektør i Statped nord. Hun begynte i september i fjor og er den ferskeste av regiondirektørene i Statped. Finnmark, Troms og Nordland er hennes ansvarsområder.

Vant med å jobbe med mennesker og omstilling

– Min siste jobb var nemlig faglig og administrativ virksomhetsleder for PP-tjenesten og Oppfølgingstjenesten i Troms fylkeskommune. Statpeds faglighet har jeg også nytt godt av fra andre jobber jeg har hatt, forklarer Kristin. Hun er nordlending, vokst opp i Lødingen.

Kristin har en mann som er lege og forteller at jobbene hun har hatt, bærer preg av å ha fulgt med ham på spesialiseringsrunden. – Det er likevel en rød tråd gjennom karrieren min – jeg har hele tiden jobbet med mennesker og nesten alltid i virksomheter i omstilling og utvikling.

Kristin er en dame med masse energi og høyt tempo. Det sier i alle fall medarbeiderne hennes i Tromsø, hvor regionskontoret ligger. Selv sier hun:

– Jeg har vært på alle toppene i Vesterålen og traff mannen min på en av dem. Jeg er en utpreget sosial person, jeg liker krevende jobber, men helgen er bort imot hellig. Da vil jeg være sammen med ungene mine på tolv og åtte år. Jeg trener, padler kajakk og går på ski. Det gir masse energi som jeg trenger for å stå i den hektiske hverdagen.

Tjenester på fire språk

Statped nord gir tjenester på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og norsk. – Vi er ansvarlige for samisk spesialpedagogisk støtte, kalt SEAD. Det gjelder tjenester til kommuner og fylkeskommuner på både individ- og systemnivå. SEAD skal også utvikle spesialpedagogiske læremidler og veilede i bruken av dem, forteller Kristin.

En egen strategi for SEAD som landsdekkende tjeneste, med spesialpedagogisk spisskompetanse i kombinasjon med samisk kultur og språkforståelse, er under arbeid.

– Statped nord har et langt og godt samarbeid med både Sametinget og Samisk høgskole. Vi er opptatt av å styrke tjenestene våre til den samiske befolkningen, men trenger mer kompetanse i å utvikle og veilede i bruken av samiskspråklige spesialpedagogiske læremidler.

Tett på PP-tjenesten

Med snaue fire måneder i jobben er kanskje Kristins nettverk større utenfor Statped enn innenfor. Det tar tid å bli kjent med medarbeiderne i en region med så store avstander mellom kontorene, som ligger i Alta, Bodø og Tromsø, og med SEAD i Kautokeino, på Drag og på Røros. – I arbeidet med kommunale rammeavtaler møter jeg kjentfolk overalt, så det er ingen ulempe å ha kommet fra PP-tjenesten. Ellers har Statped nord i lang tid hatt et godt og tett samarbeid med PP-tjenesten. Vi har hatt felles fagnettverk og landsdelskonferanser sammen siden 1987. Det er alltid fruktbart å være lydhør, satse på en god dialog og strekke seg etter å gi PP-tjenesten den spisskompetansen den trenger. Utfordringen er nok at PP-tjenestene i nord er små. Det er få ansatte på hvert sted, avstandene er store, været kan være ublidt og enkelte trenger mer kompetanse.

Opptatt av ledelse

Kristin er cand.polit. i psykologi og skrev hovedoppgave om en omstillingsprosess i Forsvaret, nærmere bestemt om de ansattes opplevelse av prosessen.

– Det er lenge siden, men jeg lærte mye som jeg har tatt med meg som leder. Kjernen i en god omstillingsprosess er informasjon. Medarbeiderne må vite hva som skal skje, og oppleve å ha kontroll i prosessen.

Kristin mener at forutsigbarhet øker folks evne til mestring. Og legger ivrig til: – Lederen må være tilgjengelig, være en god samtalepartner og være støttende både faglig og sosialt. Men først og fremst lede, ofte er lederen i skjæringspunktet mellom å styre og støtte.

Mye på blokka

I 2013 har Statped nord ansatt seks nye medarbeidere, fem rådgivere i fagstillinger, og en kommunikasjonsrådgiver som kommer i mars 2014.

– Vi har hatt møter med kommuner og oppvekstledere hvor vi har informert om det nye Statped og gitt status i omstillingsarbeidet. Antall kommuner som vi har inngått rammeavtale med, er oppe i 47 av 88 mulige. I år skal vi jobbe videre med avtaler, for hele hørselsområdet inkludert deltidsopplæringen for elever som er døve eller tunghørte, og for alvor ta fatt på arbeidet med programmet «Vi sprenger grenser». Og ikke minst styrke tjenestene til den samiske befolkningen, enten de bor i Kautokeino eller Oslo.

FAKTA: SEAD: Samisk spesialpedagogisk støtte

SEAD har en landsdekkende oppgave og kan bistå kommuner og fylkeskommuner med å legge til rette for en kvalitativt god opplæring for samiske barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

SEAD skal gi tjenester til kommuner og fylkeskommuner som støtter opp under arbeidet med å realisere opplæringslovens bestemmelser om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. SEAD skal gi tjenester på både individ- og systemnivå, og skal utvikle spesialpedagogiske læremidler.

Målgruppen er samiske barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov som etter opplæringsloven har rettigheter til et tilbud på samisk.

Hovedansvaret for å gi barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov en likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring ligger hos kommunene og fylkeskommunene. Dersom det er behov for samisk spesialpedagogisk veiledning og støtte utover det som det lokale hjelpeapparatet kan tilby, kan kommuner og fylkeskommuner søke om tjenester hos Statped. Søknad sendes Statped nord. Mer informasjon finnes på statped.no/soknad.

Side 42 av 64