Statpeds årsrapport 2013

Sammensatte lærevansker

Statped tilbyr spisskompetanse innenfor et bredt spekter av vansker, fortrinnsvis når disse opptrer i kombinasjon og hindrer læring og utvikling.

Felles for brukergruppene innenfor sammensatte lærevansker er at de krever mer omfattende tilrettelegging av lek- og samhandlingssituasjoner, undervisning og læringsmiljø for å oppnå riktig tilpasset opplæring. Når flere vansker opptrer samtidig, utgjør de en kompleks og sammensatt lærevanske.

Det finnes en rekke ulike organisatoriske- og/eller miljømessige forhold som virker som barrierer for læring og utvikling. Det er graden av funksjonsnedsettelse, hvor komplekse vanskene er og manglende eller utilfredsstillende respons på spesialpedagogiske tiltak som kvalifiserer til bistand fra Statped.

Statped gir tjenester til barn, unge og voksne innenfor

  • ADHD med særlig kompleksitet 
  • dyskalkuli (spesifikke matematikkvansker) med særlig kompleksitet
  • generelle lærevansker i kombinasjon med andre tilleggsvansker
  • lettere til moderat utviklingshemming i kombinasjon med andre tilleggsvansker
  • lærevansker i kombinasjon mer minoritetsspråklig bakgrunn
  • multifunksjonshemming og/eller alvorlig til dyp utviklingshemming
  • non-verbale lærevansker og autismespekterforstyrrelser
  • sosiale og emosjonelle vansker med særlig kompleksitet
  • Tourette med særlig kompleksitet 

Statpeds tjenester på dette fagområdet skal i økende grad gis i form av støtte og veiledning til kommuner og fylkeskommuner. Statped samarbeider med Habiliteringstjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien, hvor Statped bidrar med spesialpedagogisk kompetanse.

Side 36 av 64