Statpeds årsrapport 2013

Syn

Statped skal bistå kommuner og fylkeskommuner slik at barn, unge og voksne med synshemming får utviklings- og opplæringsbetingelser likeverdig med andre. Betegnelsen synshemming omfatter ulike typer synsvansker, fra moderat nedsatt synsfunksjon til blindhet. Betegnelsen inkluderer også visuelle tolkingsvansker. Enkelte har synsvansker i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser. Synshemming kan medføre til dels omfattende behov for tilrettelegging og synspedagogisk oppfølging, herunder opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler.

Innen synsfeltet kan Statped tilby følgende tjenester:

  • Strakstiltak ved nyoppdaget alvorlig synsnedsettelse eller blindhet hos barn, unge og voksne. Tjenesten kan bestå av informasjonssamtaler, utredning og rådgivning, og kan gis til bruker og omsorgspersoner.
  • Utredning av synsfunksjon omfatter kartlegging og observasjon i ulike aktiviteter og under ulike synsbetingelser. Utredningen synliggjør behov for tilrettelegging, hjelpemidler og pedagogiske tiltak. 
  • Foreldre-og-barn-kurs tilbys foreldre som har små barn med synsnedsettelse eller blindhet. Aktuelle temaer kan være samspill og kommunikasjon, hjelpemidler, mobilitet og tilrettelegging av hjemme- og lekemiljø. 
  • Skoleforberedende kurs tilbys foreldre og deres synshemmede barn som skal begynne på skolen. 
  • Elevkurs tilbys elever i grunnskole og videregående opplæring. Kursene fokuserer på opplæring i kompenserende ferdigheter og teknikker og utvalgte emner i skolefagene. Kurs til foreldre og pedagogisk personale kan bli gitt parallelt. 
  • Kurs for voksne tilbys personer med progredierende synsvansker, nysynshemmede og andre med synsvansker som har rettigheter etter opplæringslova. Det gis også kurstilbud til nettverket rundt brukeren.
  • Kurs for personale i PPT, barnehage, skole og voksenopplæring: Aktuelle temaer er kompenserende ferdigheter, tilrettelegging, likeverdig og inkluderende opplæring. 
  • Lokal rådgivning tilbys gjennom hele skoleløpet med særlig vekt på overganger. Sentrale temaer er synspedagogisk tilrettelegging og kompenserende ferdigheter.

Side 34 av 64