Statpeds årsrapport 2014

Styrke det flerfaglige

Oppdragshåndteringen – en felles måte for å søke tjenester i alle Statpeds regioner – underbygger det samme, nemlig likeverdige tilbud uavhengig av bosted. Oppdragshåndteringen innebærer at søknadene til Statped drøftes på tvers av fagområder. Det styrker det flerfaglige arbeidet og gjør at komplekse problemstillinger belyses fra flere faglige ståsteder. På denne måten blir bistanden fra Statped mer treffsikker.

Side 33 av 88