Statpeds årsrapport 2014

Et løft for PP-tjenesten

SEVU-PPT er godt i gang og har satt mange spor i 2014: en stor nettverkskonferanse for PPT-ledere, etterutdanning, fagdag og etablering av nettverk.

Tekst: Lene Fjellstad

SEVU-PPT står for «Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT». Formålet er å styrke kompetansen til ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og bidra til større fokus på systemrettet arbeid. Prosjektet varer ut 2018.

Statped har fått fire oppdrag fra Utdanningsdirektoratet:

  • Etablere og lede regionale nettverk i Nord-, Midt-, Vest- og Sørøst-Norge. 
  • Etablere, koordinere og lede årlige nasjonale nettverkskonferanser.
  • Bistå Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i å koordinere utviklingen av etter- og videreutdanningstilbud. 
  • Tilby etterutdanning på prioriterte områder på oppdrag fra kommuner og fylkeskommuner.

Side 58 av 88