Statpeds årsrapport 2014

Fremgangsmåte og forståelsesramme

Studien består av deltagende observasjon av praksis i ni skoler og intervjuer med åtte unge, deres foreldre og to lærere. Til sammen har analyse av observasjons- og intervjudata, sammenholdt med nevropsykologiske rapporter, individuelle opplæringsplaner og halvårsrapporter, bidratt til en bred tilnærming for å forstå de unges perspektiver etter TBI.

Doktorgradsarbeidet legger seg innenfor rammene av praksisforskningstradisjonen. Praksisforskning er ikke én bestemt metode. Den rommer mange forståelsesmåter og måter å arbeide på, samtidig som den bygger på en forståelse av hvordan teori og praksis må ses i sammenheng. Praksisnær forskning handler om en balansegang mellom praksisnærhet og vitenskapelig stringens, noe som betyr en dialektisk bevegelse mellom teori og praksis.

Praksisforskning innebærer i denne studien å identifisere relevante betingelser som på særlige måter har en betydning i livene til de unge og i de sosiale praksiser de inngår i. Samtidig søker studien å identifisere hva disse betingelsene betyr, både for de unge, for skolens praksis og for å vise hvordan handlinger er subjektivt begrunnet. Tilnærmingen bygger på antagelsen om at betingelser i de unges liv, og den betydningen disse har for de unge og deres grunner for å handle som de gjør, er grunnleggende gjensidig og må studeres i relasjon til hverandre heller enn å ses isolert.

Side 12 av 88