Statpeds årsrapport 2014

Målet er likeverdige tjenester over hele landet

– Ungdommen har det så flott, og det er inspirerende, sier Elisabet Dahle, som er prosjektleder for den nye deltidsmodellen. – Dette er et viktig tiltak for læring, men også for å skape sosiale møteplasser og bygge sosiale nettverk for ungdommene. Å være sammen er viktig for å kunne lære tegnspråk. Statped har en ambisjon om at dette skal gjennomføres årlig, men formen og tidspunktet er noe som skal evalueres og videreutvikles, sier hun.

Statped er fortsatt helt i startfasen med å implementere ny deltidsmodell for opplæring av hørselshemmede elever. Arbeidet startet i august 2014 og skal gå over to år. Målet er å etablere en enhetlig modell og et likeverdig tjenestetilbud i alle Statpeds fire regioner. – Det har vært store forskjeller i deltidsopplæringen både når det gjelder innhold og omfang. Tiltakene i den nye modellen har bare tidvis og stykkevis blitt gitt i regionene. I den nye modellen skal vi tilby likeverdige tjenester uavhengig av hvor elevene bor, sier Dahle.

I høst har prosjektet jobbet mye med kvalitetsutvikling av Statpeds egne tjenester, både på det forvaltningsmessige og pedagogiske området. Dessuten har alle våre fire regioner fått nytt digitalt videoutstyr, slik at vi kan tilby fjernundervisning i og på tegnspråk til langt flere elever enn Statped har hatt mulighet for så langt. – Jeg vil gjerne få takke Kunnskapsdepartementet og Stortinget for å ha gjort disse investeringene mulig gjennom de ekstrabevilgningene prosjektet er blitt tildelt, sier Dahle.

Side 7 av 88