Statpeds årsrapport 2014

Samarbeid med brukerorganisasjonene

Statped har også satt ned seks arbeidslag som skal jobbe med å utvikle nye tiltak og innhold i eksisterende tiltak i deltidsopplæringen. Det er blant annet kurs for hørselshemmede elever, søsken, KODA-barn (barn av døve foreldre), et opplæringstilbud for barn under opplæringspliktig alder og kurs for assistenter og lærere på elevenes hjemmeskole.

Modulbaserte læreplaner for faget «Drama og rytmikk» og «Norsk tegnspråk» er også på trappene i tillegg til en sosialpedagogisk plan. I arbeidslagene sitter fagpersoner fra Statped og representanter fra brukerorganisasjoner. – Vi skal utvikle nye tiltak og samtidig bygge på tidligere erfaringer. Målet er enhetlige, likeverdige tiltak. Vi skal dra nytte av fagkunnskapen til medarbeiderne våre, være i god dialog og nyttiggjøre oss av kompetansen fra et brukerperspektiv.

Vi håper at brukerne gradvis ser forbedringene i kvalitetsarbeidet vårt, og at det kommer nye tiltak som gjør at flere får tilbud som er målrettet til deres behov, forteller Dahle.

Prosjektet har så langt fått gode tilbakemeldinger fra brukerorganisasjonene. De uttrykker tilfredshet med å være tett koblet på prosjektarbeidet og stiller seg bak prosjektplanen. De er likevel utålmodige og vil at de mer synlige tiltakene implementeres så fort som mulig.

- Det er et krevende og omfattende utviklingsarbeid vi står i. Jeg vil gjerne få rose både brukerrepresentantene og våre egne ansatte for den innsatsen de bidrar med. Og for entusiasmen og fleksibiliteten de viser i arbeidet. Det er helt avgjørende for at vi skal lykkes. Dette handler først og fremst om elevene våre og hvordan vi sammen kan bidra til økt læringsutbytte og gode sosiale rammer, avslutter Elisabet Dahle.

Side 8 av 88