Statpeds årsrapport 2014

Tjenester

Statped leverer tjenester innenfor fagområdene:

  • Syn
  • Hørsel 
  • Døvblindhet / kombinert syns- og hørselstap
  • Språk/tale
  • Sammensatte lærevansker 
  • Ervervet hjerneskade 

Statped arbeidet med 4337 utredninger og leverte 6075 rådgivnings- og veiledningstjenester i 2014.

Vi mottok 1784 søknader om individbaserte tjenester og 830 henvisninger fra blant annet spesialisthelsetjenesten.

Gjennom Statpeds nettressurser ble det solgt 7740 læringsressurser i løpet av året, og Statped- produserte apper ble lastet ned 11650 ganger.

Side 87 av 88