Statpeds årsrapport 2014

FAKTA: Vi sprenger grenser

Mange elever med lærevansker og utviklingshemninger møtes i dag av for lave forventinger og får ikke gode nok muligheter til å utvikle seg, ifølge Meld. St. 18 (2011–2012) «Læring og fellesskap». Derfor har Kunnskapsdepartementet tatt initiativet til programmet «Vi sprenger grenser».

Programmet skal bidra til å øke forventningene, bevisstheten og kompetansen om læring og utvikling hos barn og elever med store sammensatte lærevansker og utviklingshemninger. Slik skal deres faglige og sosiale utbytte i barnehage og skole økes.

Statped har fått i oppgave å gjennomføre piloter knyttet til barnehage, skole og foreldreopplæring samt følgeevaluering knyttet til pilotene. Pilotene vil kjøres i alle Statpeds regioner (sørøst, vest, midt og nord).

Side 25 av 88