Statpeds årsrapport 2015

– Vi er ikke ferdige, men vi er i full gang!

– Likeverdige tjenester uavhengig av bosted handler også om å finne kommunene som trenger bistand. Det handler om kompetanseoppbygging og rettferdig ressursfordeling mellom regionene i Statped. Vi er på god vei!

Strategi for samhandling med kommunene er et omfattende arbeid som nettopp er ferdig. – Den røde tråden i dette arbeidet er likeverdighet. Målgruppene våre skal ha tilgang på de samme tjenestene uavhengig av bosted, sier Tone Mørk, direktør i Statped.

For å treffe bedre med tjenestene har Statped blant annet i samarbeid med fylkesmannsembetene i Møre og Romsdal og i Oppland, satt i gang piloter for å koble fylkesmennenes statistikk om spesialopplæring med Statpeds statistikk om hvem som får bistand. – På denne måten kan vi finne frem til kommuner som har store utfordringer. Her ønsker vi å være på tilbudssiden og yte ekstra innsats. Bruken av statistikk blir et redskap for å oppnå likeverdige tjenester, sier hun.

Ressursfordelingen i Statped var under lupen i 2015. Resultatet er en modell for fordeling av ressurser i forhold til befolkningstall, geografi og fagområder.

– Hensikten er en mer rettferdig tilgang på ressurser. Ingen skal sies opp som følge av den nye ressursfordelingsmodellen. Utjevningen skal foregå ved naturlig avgang, forsikrer direktøren. Det er også satt av en omstillingspott som skal brukes i utjevningsarbeidet.

Fortsatt høy skår på brukerundersøkelsen

Brukerundersøkelsen i 2015 viser at Statped skårer høyere enn i 2014 på samhandling med de viktigste samarbeidspartnerne: PP-tjenesten, skoler og barnehager.

– Det er jeg veldig fornøyd med. Det betyr at Statpeds tjenester er bedre kjent hos de viktigste målgruppene våre, sier direktøren. – Det betyr også at vi klarer omstillingsprosessen med å kvittere ut omfattende saker som Stortingsmelding 18 pålegger oss – uten at det slår negativt ut i tjenesteytingen og uten at vi har fått ekstra ressurser, sier hun.

Sykefraværet har stabilisert seg på et forsvarlig nivå etter en topp tidlig i 2015. Medisinen var økt oppmerksomhet på sykefravær og opplæring i sykefraværsarbeid for alle lederne i Statped.

Siden 2013 har Statped gjennomført systematisk kompetanseheving av lederne. Lederutviklingen har vært et stort og viktig løft. I år er det rådgivernes tur. – I 2016 skal våre 450 rådgivere få mer kompetanse gjennom et nytt rådgiverprogram, sier hun.

Statped har hatt fokus på brukermedvirkning også i 2015. Brukerkonferansen er gjennomført. I dialog med paraplyorganisasjonene FFO og SAFO samt Unge funksjonshemmede, har Statped satt retningslinjene for brukermedvirkning på dagorden for å sjekke ut om det er behov for å justere dem.

Et blikk på 2016

Nordlandsforskning som følgeforsker det siste året i omstillingsprosessen, er i full gang med arbeidet. Direktøren sier det skal bli spennende å få et eksternt blikk på hvordan Statped har realisert intensjonene i Stortingsmelding 18.

– Gjennom følgeforskningen håper vi å få innspill til sider ved arbeidet vårt som kanskje bør korrigeres, forsterkes og noe kanskje nedtones, sier hun.

Foreldreopplæringen blir en stor satsing i 2016. Det innebærer å utvikle en modell for foreldreopplæring på alle fagområdene.

– En gladmelding er at Statped sammen med Utdanningsdirektoratet skal se på muligheten til å arbeide frem en nasjonal strategi for bruk av ny teknologi i skolen. Dette ser vi frem, sier Tone Mørk.

Side 19 av 33