Statpeds årsrapport 2015

Doktorander i Statped i 2015

MONICA KNOPH: Afasi og flerspråklighet

Studien fokuserer på kartlegging av de afatiske språkvanskene og tiltak for vansker med å produsere verb på setningsnivå. Informantene var flerspråklige personer med afasi.

GRO ELISABETH AASEN: Språk og aktivitet hos barn og ungdom som er blinde

Avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet spesialpedagogikk om barn og unge med medfødt blindhet og varierende grad av tilleggsvansker innen autismespekteret (ASD). Se egen artikkel i årsrapporten.

Side 20 av 33