Statpeds årsrapport 2015

Etterutdanning av PP-rådgivere fra sør til nord

Tekst: Gerd Vidje
Foto: Statped

I 2015 har rundt 400 PP-rådgivere deltatt på etterutdanning i temaene flerkulturalitet og flerspråklighet. Kursdagene i de to fagområdene har gått parallelt og er blitt arrangert over hele landet, fra Kristiansand i sør til Alta i nord.

Bakgrunnen for Statpeds satsing er at andelen barn med flerspråklig bakgrunn har økt i norske barnehager og skoler de siste ti årene.

Kirsten Meyer Bjerkan og Espen Egeberg har undervist i den flerspråklige kursrekken.

– Det har vært stor oppslutning blant PP-rådgiverne da det generelt er lite kunnskap på fagområdet flerspråklighet. Blant annet kan det være utfordrende å vurdere hva som er årsaken til at et flerspråklig barn sliter med å lære. Det kan skyldes manglende norskspråklige ferdigheter, men det kan også være språklige vansker hos barnet, sier Kirsten.

Hovedfokus i kursrekken er hva PP-rådgiverne må ta hensyn til i utredningen og deretter tiltak og tilrettelegging for å gi god språkstimulering. Ofte har disse barna mangelfullt ordforråd, og da er det viktig å legge vekt på begrepslæring. Det er også lurt å oppmuntre barnet til å bruke morsmålet sitt, selv om læreren ikke kan språket. Be barnet for eksempel tenke igjennom historien hun skal fortelle på morsmålet først, da er det oftest lettere å ta den på norsk etterpå. Hovedsaken er at barnet skal lære fagene og lære norsk gjennom fagopplæringen.

Flerkulturell forståelse

Meral Reshat Øzerk, Elisabeth Mikkelsen, Yuliya Haugland og Anne Hem Langli har undervist i kursrekken om flerkulturalitet. Under oppstarten på kursrekken legger de vekt på flerkulturell forståelse som basis i rådgivningen.

– Innledningsvis er det primære å øke selvrefleksjonen hos deltakerne. Derfor legger vi vekt på drøfting av relevante problemstillinger og caser på hver samling, sier Meral.Det har vært stor oppslutning blant PP-rådgiverne. Deltagerne gir uttrykk for at de har blitt mer bevisste på sine rådgiverroller i møte med minoritetsspråklige foreldre og at de har fått redskaper som er nyttige i arbeidet.

Etterutdanningen har skåret høyt på evalueringen, som er gjennomført av forskere ved NTNU.

Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten (SEVU-PPT) skal bidra til at rådgivere i PP-tjenesten får mulighet til å delta på praksisnær kompetanseutvikling både gjennom individuell videreutdanning og kollektiv deltakelse gjennom etterutdanning på prioriterte områder.

Statpeds tilbud om etterutdanning på fagområdene flerkulturalitet og flerspråklighet er et ledd i dette arbeidet. Etterutdanningen, med forelesere fra Statped, har vært gjennomført siden høsten 2014 og avsluttes våren 2016.

  • Flerkulturalitet: Skal i hovedsak øke PP-rådgiverens flerkulturelle forståelse i spesialpedagogisk rådgivning rettet mot minoritetsspråklige foreldre, barnehagelærere og lærere. Den fokuserer på ulike tilnærminger til nedsatt funksjonsevne og intervensjonstiltak med vekt på å tilrettelegge læringsfremmende flerkulturelle barnehager og skoler. Hovedfokus er rettet mot endringer på systemnivå.
  • Flerspråklighet: Fokuserer på flerspråklighet i pedagogisk sammenheng. Kunnskap om flerspråklig utvikling, norsk som andrespråk, utredning og tilrettelegging i opplæring er grunnleggende temaer innenfor dette fagområdet.

Begge etterutdanningene er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger og workshops med framlagte caser og oppgaveinnlevering. Mellom samlingene legges det opp til samarbeid mellom deltakere og noe skriftlig arbeid. Det er tilbud om oppfølging og veiledning. Deltakerne skal sette seg inn i litteratur om emnet, og det blir presentert litteratur som forberedelse til samlingene.

Side 21 av 33