Statpeds årsrapport 2015

Strategi for samhandling med kommuner er på plass

– Strategien skal sikre at Statped gir enhetlige, koordinerte og likeverdige tjenester i alle regioner, sier Ann Therese Stamnesfet, seniorrådgiver i Statped. Hun har arbeidet med å utvikle strategien siden høsten 2015.

Strategien rommer en detaljert fremstilling av hvem som skal samhandle med hvem på nasjonalt og regionalt nivå samt på fylkes- og fylkeskommunalt nivå. Den beskriver rolle-, ansvars- og oppgavefordeling for alle ansatte i Statped og omhandler det totale samarbeidet med kommuner.

– Strategien omfatter brukersaker, kompetansetilbud, ulike former for nettverk og prosjekter som følger samarbeidsavtaler med kommuner, sier Stamnesfet. Hun forteller at utgangspunktet for arbeidet med strategien var prosjektet SEVU-PPT som handler om å styrke ansattes kompetanse og bidra til mer systemrettet arbeid rettet mot PP-tjenesten.

En mer forutsigbar og koordinert praksis

– Strategien som nå er vedtatt i Statpeds ledergruppe, gjelder det generelle arbeidet vårt. Den handler om hvordan vi som organisasjon skal samhandle med kommuner og fylkeskommuner og samtidig gir den noen føringer om hvilke nivåer og hvem i kommuner og fylkeskommuner Statped ønsker å samhandle med på de ulike områdene. For eksempel at Statped på fylkesnivå skal delta i PP-nettverk og ha fast kontaktperson med ansvar for å følge opp samarbeidet.

Stamnesfet understreker et strategien likevel gir stort handlingsrom for regionene til å imøtekomme de ulike behov kommunene har.

Systemrettet og individrettet arbeid

Politiske myndigheter forventer helt klart at Statped skal arbeide mer systemrettet. – Jeg ser ingen motsetning mellom systemrettet og individrettet arbeid, sier hun. – Det handler om å bruke ulike arbeidsmåter og tilnærminger som fremmer både opplæring og inkludering for barn, unge og voksne med spesielle behov. Mer systemrettet arbeid skal bidra til å etablere lokale systemer som skal sikre kontinuitet i oppfølgingen rundt brukeren og ikke minst at brukeren blir inkludert i fellesskapet. Vi skal møte de behovene som er der ute, i PP-tjenesten, barnehager og skoler.

Strategien er et verktøy som skal bidra til å heve den lokale kompetansen på det spesialpedagogiske området slik at kommunene selv i større grad kan ivareta inkludering og tilpasset opplæring for barn, unge og voksne med særlige behov.

To prioriterte satsingsområder

Tidlig innsats, overganger mellom barnehage og skole og overganger i skolen samt teknologi er satt som felles satsingsområder i samhandlingen med kommunene.

– Disse områdene er valgt fordi de stemmer overens med viktige satsinger i opplæringssektoren. Mange etterspør hvordan læringsressurser og teknologi kan brukes og utvikles for brukere som har særskilte behov. At tidlig innsats er en stor fordel, vet vi veldig mye om. Det samme gjelder at overganger kan være sårbare og kreve ekstra innsats, sier Ann Therese Stamnesfet.

Strategien for samhandling med kommunene er utviklet i samarbeid med Faglig råd for PP-tjenesten. Det er et mål for Statped å få til et mer systematisk samarbeid med lederne i PP-tjenesten og en felles arena for å få innspill til hva PP-lederne mener Statped skal prioritere.

Side 22 av 33