Statpeds årsrapport 2015

Skape sammenheng i opplæringen

– Å være tett på hjemme-skolene er en del av arbeidet med å styrke deltidsopplæringen for hørselshemmede elever. Det er viktig å få til et så sammenhengende skoleløp som mulig, både i opplæringen og det sosiale livet, sier Camilla Bøe, seksjonsleder for deltidsopplæringen i Statped vest og regional prosjektleder for den nye deltidsmodellen.

I 2015 har alle regioner i Statped arbeidet med å styrke samarbeidet med elevenes hjemmeskoler. – Vi har fått i stand samarbeidsavtaler med skolene og blant annet avklart hva som er Statpeds ansvar og hva som er skolenes ansvar, sier Camilla Bøe.

For Statped er det elevens opplæring som gjelder, mens det er kommunenes ansvar å sørge for at lærerne har tegnspråkkompetanse. Statped bistår med rådgivning og veiledning for at opplæringen og opplæringssituasjonen skal bli god.

Vi arbeider med å videreutvikle Statpeds kurstilbud for lærere og assistenter på elevenes hjemmeskoler, for å ytterligere kunne bidra til økt kompetanseutvikling innen opplæring av tegnespråklige elever i kommunene.

På samme måte som hørende har opplæring i det norske språket, kan døve og tunghørte elever få opplæring i og på tegnspråk etter § 2-6 og/eller § 5-1 i opplæringsloven.

Stor variasjon i tegnspråklig kompetanse

For å sikre god utvikling for de tegnspråklige elevene er Statped tett på hjemmeskolene, både når det gjelder læreplaner, kompetansemål og sosialpedagogiske mål. Det er viktig med sammenheng i opplæringen på hjemmeskolen og i deltidsundervisningen. Noen elever er den eneste på sin skole som er tegnspråklig, så det er stor variasjon i den tegnspråklige kompetansen. For å sikre kontinuitet mellom samlingene får elevene tilbud om fjernundervisning. – I vest har vi til sammen 22 elever som får fjernundervisning ved bruk av video én økt i uken, fire–fem elever om gangen. Språket må brukes sammen med andre for å utvikle seg, slår hun fast.

Stort elevmiljø og gode opplevelser

For å sikre god utvikling for de tegnspråklige elevene er Statped tett på hjemmeskolene, både når det gjelder læreplaner, kompetansemål og sosialpedagogiske mål. Det er viktig med sammenheng i opplæringen på hjemmeskolen og i deltidsundervisningen. Noen elever er den eneste på sin skole som er tegnspråklig, så det er stor variasjon i den tegnspråklige kompetansen. For å sikre kontinuitet mellom samlingene får elevene tilbud om fjernundervisning. – I vest har vi til sammen 22 elever som får fjernundervisning ved bruk av video én økt i uken, fire–fem elever om gangen. Språket må brukes sammen med andre for å utvikle seg, slår hun fast.

Om lag 200 hørselshemmede elever deltar i deltidsopplæring i Statped. Nesten ingen er helt døve. De fleste har en hørselsrest og har utbytte av hørselstekniske hjelpemidler, og mange har cochleaimplantat.

Statped har siden 2014 arbeidet med å utvikle en ny modell for å styrke deltidsopplæring for hørselshemmede. Den skal implementeres innen utgangen av 2016 i alle regioner. Arbeidet er organisert som et prosjekt, og målet er å kunne gi likeverdige tjenester til alle hørselshemmede elever uavhengig av hvor de bor. I løpet av prosjektperioden skal deltidselever som ønsker det, få tilbud om fjernundervisning i norsk tegnspråk som en integrert del av deltidsopplæringen.

Side 11 av 33