Statpeds årsrapport 2015

Vi er på rett vei

I 2015 intensiverte vi arbeidet med tidlig innsats. Tidlig innsats er en nøkkel i arbeidet med å fange opp og følge opp dem som trenger særskilt hjelp og støtte i opplæringen. Pernille, som vi forteller om i denne magasinutgaven av årsrapporten, fikk hjelp tidlig. Foreldrene til Pernille får informasjon og hjelp, barnehagen får hjelp og PP-tjenesten får hjelp – alt bidrar til at Pernille får en så god utvikling som mulig. Kontinuitet og hjelp fra nærpersoner og pedagoger rundt Pernille er grunnleggende for utviklingen hennes.

Samhandlingen rundt Pernille er helt avgjørende for at hun og familien får den bistanden de trenger. Statped er stolt over å kunne bidra med veiledning i denne prosessen. Utgangspunktet er Pernille, men ringvirkningene av veiledning er mye større. Det er et godt eksempel på systemrettet arbeid med utgangspunkt i individet. At veiledning hovedsakelig skjer via video viser at flere har mye å hente på å ta i bruk teknologi.

Statpeds mandat er å styrke det systemrettede arbeidet. Mer systemrettet arbeid skal bidra til å øke kompetansen lokalt. Det vil sikre kontinuitet i oppfølgingen rundt brukeren og ikke minst at brukeren blir inkludert i fellesskapet. Helheten i arbeidet vårt viser at vi er på rett vei.

God lesning!

Tone Mørk, direktør

Side 3 av 33