Statpeds årsrapport 2015

Et godt arbeidsmiljø angår alle

Bjørn Kjølle er hovedverneombud i Statped. Det har han vært siden Statped ble en nasjonal etat. Men fartstiden hans som verneombud og tillitsvalgt strekker seg tilbake til 2003. Hovedavtalen og arbeidsmiljøloven har han under huden.

– Tidligere verv som både sentral hovedtillitsvalgt og hovedverneombud i Statped i 2003–2004 er god ballast. Jeg kjenner systemene i Statped godt, mange av de ansatte, og jeg har et stort nettverk i organisasjonen. Det har vært en stor fordel som hovedverneombud og gjør meg trygg i rollen min, sier han.

Bjørn Kjølle sitter i det sentrale AMU, Statped AMU, sammen med Torill Skjærseth fra arbeidstakersiden, Gerd Ingunn Opdal, regiondirektør i vest, og Tone Mørk, direktøren i Statped.

Godt samarbeid

– Vi har godt samarbeid innad i sentralt AMU og med de regionale verneombudene. Jeg er hovedverneombudet til alle i Statped, og det omfatter også ledelsen. Et godt arbeidsmiljø angår alle. I AMU får jeg tid og mulighet til å fremme mine synspunkter, og det er rom for å drøfte saker. Vi er ikke enige om alt, men en sak har som kjent flere sider – og min jobb er å se og sette meg inn i alle sidene – eller begge, om du vil.

Utfordrende og morsomt

Den største utfordringen i disse tre årene har vært eiendomsprosjektet. – En sak er å flytte fysisk fra et sted til et annet, noe annet er usikkerheten det fører med seg. «Skal jeg jobbe på en annen måte enn før, sammen med nye folk, får det betydning for fagutøvelsen», er tema som har meldt seg i prosessen. At det går en kule varmt er naturlig. Mye handler om informasjon og det å skape trygghet. Når flytting og endringer er drøftet i AMU og IDF, og beslutninger tas på et godt fundert grunnlag, må vi forholde oss til det. Likevel må vi være obs på om endringer kan skape slitasje og sykdom, sier han.

– Ellers er universell utforming i fokus i flere sammenhenger, blant i eiendomsprosjektet for at alle ansatte skal ha like muligheter til å utføre arbeidsoppgaver sine.

Bjørn Kjølle er nesten som en edderkopp i Statped. I tillegg til å sitte i sentralt AMU, har han fast plass og talerett i IDF, han sitter i AMU i Statped sørøst (midlertidig) og i AKAN-utvalget. Han er i prinsippet frikjøpt for å arbeide 60 prosent som verneombud og resten av arbeidstiden som rådgiver på synsområdet.

– Disse prosentene kan flyte litt, forteller han med et smil. – Jeg synes det er morsomt og spennende å være hovedverneombud, jeg trives i rollen og har stor frihet til å utøve den. Jeg blir møtt med respekt og blir tatt på alvor.

 

AMU står for arbeidsmiljøutvalg. Det er et frittstående, besluttende og rådgivende organ og har som sin hovedoppgave å medvirke til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Hovedverneombudet er fast representert i Statped AMU. Det er AMU i alle regionene i Statped, hvor regionverneombudene har fast plass.

IDF står for informasjon, drøfting og forhandling og er et partssammensatt forum for medbestemmelse som finnes både sentralt og regionalt i Statped.

AKAN er et trepartssamarbeid mellom partene i norsk arbeidsliv, (LO, NHO og Staten) som arbeider med å forebygge rus- og avhengighetsproblematikk i norsk arbeidsliv samt bidrar til at ansatte med denne problematikken får hjelp. I Statped er AKAN et underutvalg av sentralt AMU.

Side 16 av 33