Statpeds årsrapport 2015

Noen hendelser fra 2015

JANUAR

Lansering av den første av sju erfaringsfilmer i prosjektet Vi sprenger grenser.

FEBRUAR

Statpeds brukerkonferanse. Tema for årets konferanse var «Inkludering av barn og unge med særskilte opplæringsbehov».

Lansering av Statpeds nye app-serie om Ole og Mia, med lyd, bilde og tegnspråk.

APRIL

Døveskolen 190 år. Jubileet på A. C. Møller skole i Heimdal var meget vellykket med omtrent 200 personer som kom innom. Besøkende fikk et innblikk i både livet i gamle dager og hvordan dagens skole fungerer, med forelesninger, utstillinger, demonstrasjoner og teater.

Visuell musikk-prosjektet med barn og unge.

MAI

Kulturtreff: Rundt 250 hørselshemmede elever var samlet på årets «Kulturtreff». På kulturtreffet fikk de sjansen til å bli kjent med mange andre elever og voksne som behersker tegnspråk.

JUNI

Nordic Aphasia Conference. Forelesere var ledende logopeder fra Norden, Europa, USA og Australia. Konferansen var et samarbeid mellom Statped og Sunnaas sykehus.

AUGUST

Statped vest arrangerte eit tredagars fagtorg med ulike aktivitetar knytt til kartlegging og testing. Målet var å auke kartleggingskompetansen hos tilsette i PP-tenesta.

Lansering av filmen «Veien tilbake – Å få CI i voksen alder». I dokumentaren «Veien tilbake» følger vi to voksne som får cochleaimplantat (CI) og den tøffe veien de må igjennom for å kunne høre igjen.

SEPTEMBER

Nettverkskonferanse for ledere i pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner. Konferansen er en del av strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT (SEVU-PPT).

Landsdelssamling for PP-tjenesten i nord. Statped arrangerte landsdelssamling i Alta for alle ledere i PP-tjenesten i de nordligste fylkene. Tema på konferansen var mobbing.

OKTOBER

Statped arrangerte matematikkonferansen «Fra vanske til mestring V» i Kristiansand. Temaet for konferansen var «Tettere på i utredning og tidlige tilpasninger».

Barneavdeling for nevrofag ved Rikshospitalet, Statped og MS – forbundet samarbeidet om konferansen «Mitt barn har MS».

NOVEMBER

Konferanse om Tourettes syndrom i samarbeid med Nevsom. «Innsikt og muligheter og meningsfull hverdag» var tema.

SPOT-konferansen, SPOT er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi.

Statped vest sette fokus på dei minste barna i barnehagen. Barnehagekonferansen fokuserte på behova til dei minste barna og korleis ein kan forhindre skeivutvikling og redusere behovet for framtidig spesialundervisning.

Nasjonal deltidsuke for ungdommer med hørselshemning.

Veivalg for skole og elev. Manglende skoleoppmøte og tidlig innsats. Konferanse om ungdom i «frafallsfellen». Elever som står i fare for eller har droppet ut av skolen sto i fokus. Ulike problemstillinger, utfordringer og forslag til meningsfulle tiltak knyttet til elever i «frafallsfellen». 

DESEMBER

Statped og Språkrådet har teikna avtale om utvikling av norsk teiknspråk. 

Side 32 av 33