Statpeds årsrapport 2015

Vi sprenger grenser

Utdanningsdirektoratet har gitt Statped i oppdrag å gjennomføre prosjektet Vi sprenger grenser (VSG) fra 2013 til utgangen av 2017. Oppdraget har bakgrunn
i Stortingsmelding 18 Læring og Fellesskap, hvor det kommer frem at mange barn og unge med utviklingshemning og store sammensatte lærevansker møtes av for lave forventninger og en mangelfull pedagogisk innsats i barnehage og skole. Det er derfor nødvendig å gjøre noen grep som sikrer at barn og unge i denne gruppen får bedre læringsutbytte og opplever større grad av inkludering.

I Vi sprenger grenser har Statped så langt gjennomført pilotprosjekter rettet mot kommuner, barnehager, skoler og foreldre, hvor det er prøvd ut forskjellige arbeidsformer. Hensikten har vært å skape forbedringer knyttet til læring og inkludering for barn i barnehage/skole og foreldre, og samtidig gi økt kunnskap og bedre samhandling mellom personer og systemer som på ulike nivåer ivaretar utviklingshemmedes pedagogiske behov. Pilotprosjektene er blitt følgeevaluert av NTNU Samfunnsforskning gjennom individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer med ansatte i barnehager og skoler, foreldre, PP-tjeneste og prosjektlederne i Statped.

Les rapporten «Vi sprenger grenser».

Side 28 av 33