Statpeds årsrapport 2016

Godt rustet til videre innsats

Tone Mørk. Foto: Morten Brun

2016 var det siste året i det formelle omstillingsløpet av Statped og et stort og omfattende reformarbeid ble med det avsluttet. Ved inngangen til 2017 er Statped godt rustet til å møte utfordringer og oppgaver som en nasjonal etat der høy faglig kompetanse og likeverdige tjenester i hele landet er viktige kjennetegn. Brukerundersøkelsene viser at det i hele omstillingen har vært gode tilbakemeldinger på Statpeds tjenester, og mot slutten av omstillingsløpet ser vi at samarbeidspartnerne våre vurderer vårt arbeid høyere enn tidligere. Dette er positivt og er en konsekvens av dedikerte og dyktige medarbeidere i hele etaten. Selv om omstillingsårene er over, vil endring og utviklingsarbeid fortsatt sette sterkt preg på virksomheten. Samfunnet rundt oss er i kontinuerlig endring. De teknologiske mulighetene og den faglige utviklingen gjør at Statped som organisasjon arbeider med å finne modeller for å kunne respondere på disse utviklingstrendene. I tillegg til den teknologiske utviklingen skjer det store strukturelle endringer som kommune- og regionreform. Dette vil utvilsomt få konsekvenser også for Statped.

Statpeds samhandling med kommuner og fylkeskommuner er en viktig og vesentlig del av Statpeds arbeid for å sikre at hele landet skal få likeverdig tilgang til tjenester fra etaten. Det er derfor et utstrakt samarbeid med kommuner og fylkeskommuner i alle fire regioner, blant annet gjennom brukersaker, nettverksarbeid og i samarbeidsfora hvor det regionale arbeidet diskuteres.

I 2016 har Statped rettet mer oppmerksomhet mot de ansatte som utfører Statpeds kjernevirksomhet, de faglige rådgiverne. Gjennom rådgiverprogrammet har Statped startet et viktig arbeid med å understøtte, og styrke rådgiverkompetansen i etaten. Et kontinuerlig arbeid med å videreutvikle denne kompetansen er vesentlig for å imøtekomme kravene fra brukere, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig.

1. desember 2016 lanserte vi Statpeds målbilde for perioden 2017–2022. Målbildets utgangspunkt er at inkludering lønner seg – både for individet og for samfunnet. Gjennom seks utvalgte innsatsområder vil Statped arbeide målrettet med inkludering i årene som kommer. Dette er også i tråd med de signaler Statped får fra brukerorganisasjonene. Mangel på inkludering og tilrettelegging får store konsekvenser for enkeltpersoner. Statped med vår kompetanse og vårt mandat har en viktig rolle å spille i arbeidet for å sikre et inkluderende læringsmiljø og derigjennom bidra til et inkluderende samfunn.

Tone Mørk, direktør

Side 3 av 32