Statpeds årsrapport 2016

I skjæringspunktet mellom praksis og forskning

Lise Kristoffersen. Foto: Morten Brun

– Statpeds FoU-arbeid skal reflekteres i opplæringssektorens behov for kunnskap og kompetanse til beste for våre brukergrupper, sier Lise Kristoffersen, FoU-direktør i Statped siden september i fjor.

Lise Kristoffersen leder FoU enheten som består av prosjektkoordinator, FoU-rådgivere som er lokalisert i hver region og SLOT – og andre som har FoU arbeid som sitt hovedarbeidsområde.

– Nå er vi i ferd med å bygge opp FoU-arbeidet som en nasjonal satsing forankret i ett av hovedmålene til Statped, som har denne ordlyden: «Statped skal arbeide ut fra en helhetlig FoU-strategi for prioritering av områder for forsknings- og utviklingsarbeid på det spesialpedagogiske området, forankret i samarbeid med universiteter og høgskoler. »

Ifølge Kristoffersen har Statped alltid arbeidet med utviklingsarbeid på de ulike fagområdene. Mye av dette har skjedd i samarbeid med universiteter og høyskoler (UH-sektoren). For å samordne innsatsen er det nå utarbeidet felles prosedyrer og retningslinjer for dette arbeidet.

– Målet er å skape en kultur der FoU-arbeidet er en integrert del og en ekstra dimensjon i det øvrige arbeidet vi gjør, sier hun.

Samarbeid med de beste

I målbildet har Statped en tydelig FoU-profil, noe som er viktig både internt og for samarbeidet med eksterne samarbeidspartnere.

– Vi ønsker selvsagt å samarbeide med de beste, men det krever at UH-sektoren blir kjent med oss og kompetansen vår. Å initiere forskningsprosjekter som springer ut fra behov i spesialpedagogisk praksis, er noe vi prioriterer. Ved å samarbeide med UH-sektoren kan vi bidra med relevant kompetanse innen de spesialpedagogiske utdanningene. Samtidig sikrer vi en kontinuerlig kunnskapsutvikling hos våre egne rådgivere som daglig veileder PPT, barnehage og skoler i arbeidet med å skape inkluderende læringsmiljø, avrunder Kristoffersen.

Side 23 av 32