Statpeds årsrapport 2016

Flere hendelser i 2016

FEBRUAR

Statped arrangerte Brukerkonferansen 2016 med 132 deltakere fra nasjonalt brukerråd, regionale brukerråd og faglig samarbeidsråd i Statped. Tema for konferansen var mobbing.

MARS

Statpedkonferansen ble arrangert for første gang. Konferansen viste kompetanse og praksis på det spesialpedagogiske fagområdet og presenterte nyere forskning fra fagfeltet. Det overordnede temaet var tidlig innsats. Gjennom plenumsforedrag og parallelle sesjoner ble temaet grundig belyst. Bidragsytere var fagpersoner fra inn- og utland, ikke minst Statpeds egne fagpersoner. Konferansen var populær; det var 323 deltakere og 150 på venteliste.

APRIL

Samiske pedagogiske fagdager med tittel "Krafttak for samiske barn og unge" gikk av stabelen i Kirkenes. Konferansen samlet pedagogisk personale fra samiske opplæringsinstitusjoner fra hele det samiske området. Målet med fagdagene er å utvikle faglig kompetanse, knytte kontakter og bli kjent med ulike deler av Sápmi. Arrangørene var Samisk spesialpedagogisk nettverk ved Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) og Senter for samisk i opplæringa.

JUNI

Relansering av Statped.no.

AUGUST

Statpeds arrangement på Arendalsuka  deltok brukere, pedagoger og programutviklere. De utfordret byråkrater og politikere med spørsmålet: Kan teknologi hindre frafall og utenforskap? Statistikken viser at elever med lærevansker ikke får ta tilstrekkelig del i opplæring, høyere utdanning og arbeid. Klarer vi å snu trenden?

Fagtorg i Statped midt: Et todagers fagtorg med fokus på blant annet kartleggingskompetanse, inkludering, regelverk og psykisk helse. 370 ansatte fra de tre midtnorske fylkene deltok.

SEPTEMBER

Statped deltok på Helsesøsterkonferansen med stand for å informere om arbeidet vårt. Helsesøstre har en unik mulighet til å oppdage vansker under rutinekontroller på helsestasjon og skole.

Statped arrangerte i samarbeid med Utdanningsdirektoratet Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 2016. Konferansen samlet 310 deltakere. Tema var ledelse med hovedvekt på leders rolle i utvikling av inkluderende læringsmiljø og forebygging av mobbing.

OKTOBER

Rådgiverprogrammet: Alle rådgivere på Statpeds seks fagområder deltok i kompetansehevingsprogrammet. Samlingene ble holdt på tvers av fag og regioner.

Nordisk konferanse om tospråklig bimodalitet hos tegnspråklige barn gikk av stabelen i Trondheim. Den handlet om hvordan vi kan skape gode bimodale to-/ flerspråklige praksiser og læringsmiljøer for tegnspråklige barn/elever.

Konferanse om multifunksjonshemning med tittel "Muligheter – når ingenting går av seg selv". Den hadde fokus på utvikling og læring for dem som har de største og mest sammensatte funksjonsnedsettelsene.

Landsdelssamlinga for Statped og PP-tjenesten i Nord-Norge ble arrangert i Tromsø. Utfordringer og problemløsninger var hovedtema på samlingen. Det var fokus på sammensatte problemstillinger, hvor blant annet god kommunikasjon og evne til samhandling er sentrale områder.

NOVEMBER

Statped deltok på lærerstevner for å spre informasjon med stand og forelesninger.

SPOT-konferansen: Konferansen henvender seg til personer som bruker teknologi i opplæringen. Lærere, barnehagelærere, PPT, skoleledere, fagpersoner i universitet- og høgskolesektor, helsesektor og foreldre. I 2016 samlet SPOT hele 510 deltakere og gikk over to dager.

DESEMBER

Fagfestivalen samlet alle ansatte for å oppsummere og lukke prosesser. Festivalen pekte også fremover mot nye utfordringer, og Statped samlet seg om et nytt målbilde for etaten. Den var svært vellykket, både faglig og sosialt, og hadde flotte kulturelle innslag. En virkelig dugnadsinnsats fra medarbeiderne i Statped.

Nytt målbilde 2017–2022 ble lansert.

Side 31 av 32