Statpeds årsrapport 2016

Bra administrativt – savner faglig fokus

Walther Olsen jobber i fagstab i Statped vest.

Walther Olsen. Foto: Paul Amundsen

– Jeg har vært i Statped siden tidenes morgen, har hatt mange funksjoner og har vært med på tre–fire omstillingsprosesser tidligere. Som rådgiver i fagstab jobber jeg med oppgaver som favner alle fagområdene i Statped vest. Stikkord er intern kompetanseheving, planarbeid, rapportering og eksterne oppgaver som SEVU-PPT og fagtorg.

– Jeg hadde et nokså avslappet forhold til omstillingsreisen og følte jo at jeg hadde tatt den samme reisen før. At målet for reisen var en mer ensartet tjeneste for hele landet, var jeg innforstått med. Jeg var forberedt på endringer også. At jeg var avslappet, hang også sammen med at det ikke skulle bli oppsigelser og at jeg ikke så for meg at endringene ville bli så store.

Hvilke erfaringer har du gjort underveis?

– Arbeidet med felles administrative systemer, felles retningslinjer og rutiner har gitt oss et felles grunnlag som er nødvendig og bra. Men jeg har savnet et større faglig fokus, selv om jeg ser at det administrative må på plass først. Rekkefølgen er riktig, jeg innser det.

Hva tar du med deg videre?

– Arbeidet med å få på plass de felles systemene våre, har gitt meg nyttige erfaringer. Men administrative systemer lever ikke sitt eget liv, nå må vi konsentrere oss om kjernevirksomheten i Statped, det faglige. Jeg har lært mye om hva som må være på plass for å etablere en ens organisasjon, når så mange forskjellige kulturer skal forenes.

Har reisen gjort noe med deg?

– Holdningen min er at enhver erfaring og opplevelse bringer meg fremover på forskjellig vis. Sånn har det vært med denne reisen også – jeg tar det med meg videre til neste stasjon.

Opplever du at nye Statped gir brukerne bedre tjenester?

– Her må jeg skille mellom tjenester til PP-tjenesten og til sluttbrukerne. Vi har helt klart utviklet relasjonen vår til PP-tjenesten. Vi samarbeider godt, og PP-tjenesten er blitt vår viktigste samarbeidspartner i praksis, ikke bare på papiret. Når det gjelder sluttbrukeren, den enkelte elev, må jeg bare forholde meg til brukerundersøkelsen, og den viser at flertallet er fornøyd. Er det de rette som får tjenester fra oss? Det spørsmålet må vi aldri slutte med å stille.

Opplever du at du gjør en bedre jobb nå enn før omorganiseringen?

– Jeg har alltid gjort en god jobb, det synes jeg selv. Når det gjelder de oppgavene jeg gjør i fagstaben, sier jeg ja, jeg gjør en bedre jobb, jeg har jo lært av erfaringene mine.

Opplever du at Statpeds tjenester er blitt mer likeverdige?

– Svaret er ubetinget ja. Det at vi har en lik måte å behandle søknader, felles oppdragssystem, utstrakt kontakt på tvers av regionene med god koordinering fra hovedkontoret, bidrar til mer likeverdige tjenester. Vi er ikke helt i mål ennå, vi er fortsatt på toget, men vi er godt på vei!

Har reisen åpnet noen nye dører?

– Nye dører inn til PP-tjenesten har åpnet seg. Arbeidet med felles tematikk på tvers av regionene har også åpnet nye dører. Og ikke minst har samarbeidet internt i Statped åpnet nye dører.

Side 14 av 32