Statpeds årsrapport 2016

Flerfaglig blikk kommer brukerne til gode

Anne-Mari Nordnes Skagen er rådgiver i fagavdeling hørsel i Statped midt. Hun har vært i Statpedsystemet i 15 år og arbeider i dag hovedsakelig med veiledning og foreldreopplæring gjennom Straks og God start. Hun koordinerer også det nasjonale God start-nettverket.

Anne-Mari Nordnes. Foto: Morten Brun

– Jeg var mest spent, men innså kjapt at omstillingsprosessen ville bli en kjærkommen mulighet til å samle hele fagmiljøet. I Trondheim hadde vi allerede tjuvstartet omstillingen med etableringen av Møller- Trøndelag kompetansesenter. Jeg kjente på usikkerhet også; usikker på hvor omstillingsprosessen skulle føre oss hen. Jeg er glad i nye utfordringer og bestemte meg for at dette skulle bli artig.

Hvilke erfaringer har du gjort underveis?

– Å samarbeide på tvers av regionene, som i arbeidet med God start, gir meg mye. Jeg lærer av å diskutere med andre på samme fagfelt, som er opptatt av de samme temaene som meg. Det gir dybdekunnskap. Det dukker stadig opp problemstillinger og løsninger som jeg ikke hadde tenkt på før. Her i Statped midt er vi i ferd med å bygge opp kompetanse på området ervervet hjerneskade, og det er spennende å være med på.

Jeg har vært region-verneombud i hele omstillingsprosessen i midt og opplever tett og godt samarbeid med ledelsen. Vi har gjennomført vernerunder med fokus på arbeidsmiljø opp mot omstillingen, og det har vært særdeles spennende å jobbe med. Jeg opplever at det nytter å komme med innspill til ledelsen.

Hva tar du med deg videre?

– Både på hørselsområdet og ervervet hjerneskade tar jeg med meg erfaringene videre. Begge deler er spennende nettverk. Før omstillingen virket Statped så stort, nå oppleves organisasjonen vår mye mindre.

Har omstillingsprosessen gjort noe med deg?

– Jeg er nok blitt mer fleksibel. Jeg tåler bedre å leve med uavklarte spørsmål og håndterer bedre kritiske spørsmål. Jeg er åpen for innspill og vil gjerne ta imot andres perspektiver. Jeg føler meg trygg i fagutøvelsen. Jeg har mange rundt meg å spille på og kort vei til kolleger som kan spørres, når jeg er usikker. Det blir nok litt fysisk trangere på jobben fremover, samtidig er det lettere å ta kontakt med hverandre.

Opplever du at nye Statped gir brukerne bedre tjenester?

– Ja, det flerfaglige blikket kommer brukerne til gode. Samtidig må vi hele tiden rette blikket på tjeneste-porteføljen vår. Våre grupper er små og spisskompetansen vår er helt nødvendig for å kunne bistå. Da trenger vi å jobbe både individ- og systemrettet.

Opplever du at du gjør en bedre jobb nå enn før omorganiseringen?

– Ja, helt klart. Jeg tenker på en annen måte, for eksempel når det gjelder å dokumentere det jeg gjør. Med god dokumentasjon på alle nivåer er det lett for lederen min å ta saken videre, om det skulle være nødvendig. For eksempel når vi får krav om innsyn eller klagesaker.

Det er også lett for andre saksbehandlere å overta saker jeg har vært inne i. Det blir mindre sårbart, og kvaliteten på tjenestene vi leverer blir bedre med gode rutiner på å dokumentere det vi holder på med. Systemene som er opprettet gjennom oppdragshåndteringen og retningslinjer rundt bruken av Fabris, vil sikkert lette hverdagen vår på sikt.

Opplever du at Statpeds tjenester er blitt mer likeverdige?

– Svaret er ja, selv om vi har litt å gå på. Vi må være tro til systemet og følge retningslinjene. Jeg har en liten bekymring når det gjelder tegnspråk og likeverdig tilgang på tjenester, når fagmiljøene blir så små.

Har reisen åpnet noen nye dører?

– Ja, for min del har jeg fått mulighet til å være en del av EHS-teamet i midt og gjennom dette tatt 15 studiepoeng knyttet til fagområdet ervervet hjerneskade ved NTNU. Det har for min del åpnet en ny kompetansedør!

Side 13 av 32