Statpeds årsrapport 2016

Omstillingsperioden er over – nye utfordringer venter

2016 var det siste året i omstillingsfasen i Statped, definert i Stortingsmelding 18. Fire hektiske og spennende år hvor elleve sentre har fusjonert, en ny etat med fire regionale sentre er etablert og hvor det er én dør inn til alle Statpeds tjenester.

Likevel, det er ikke tid for å hvile. – Den definerte omstillingsperioden er over, og vi har reformert Statped etter de føringer som ligger i Stortingets bestilling i Stortingsmelding 18. Nå forventer vi at myndighetene vil stille nye og utfordrende krav til oss, og det må vi være forberedt på. Utviklingen av Statped skal fortsette. Vi blir aldri ferdig med å omstille oss, endre oss og strebe etter å tilby bedre tjenester, sier Tone Mørk, direktør i Statped.

Godt grunnlag for videre utvikling

– Mener du at brukerne har fått bedre tjenester nå enn før fusjoneringen?

– Det spørsmålet er det for tidlig å svare på, men vi ser av brukerundersøkelsene at både brukere og samarbeidspartnere er fornøyd med tjenestene og kompetansen vår. Vi har gjennomført et omfattende og grundig arbeid med å etablere en samlet, landsdekkende organisasjon med nye strukturer, systemer og rutiner. Grunnlaget er lagt for å gi bedre tjenester, men vi skal jobbe offensivt videre med å skape faglig endring og utvikling. I årene framover skal vi blant annet ha fokus på å utvikle nye arbeidsformer, metoder og tankesett. Hensikten er hele tiden å bidra til at brukerne våre på best mulig måte skal oppleve økt mestring, læringsutbytte og aktiv deltakelse i samfunnet, sier hun.

Statped har gjennom omstillingsprosessen gjennomført tiltak for å fremme utviklingen av en felles kultur i den nasjonale etaten: leder- og medarbeiderutvikling, introduksjonsprogrammer, nasjonale samlinger for alle ansatte og utvikling av intern nettverksstruktur.

– Endringer i eiendomsstrukturen har også påvirket samhandlingen og kulturen i etaten. Gjennom eiendomsprosjektet har ansatte fra ulike fagmiljøer flyttet under samme tak, først og fremst for å tilpasse dagens arbeidsformer med samarbeid på tvers av fag med vekt på et flerfaglig fokus. – Mye er oppnådd, men det vil kreve kontinuerlig innsats over lengre tid for at Statped skal realisere alle de faglige intensjonene som ligger til grunn for omstillingen. Vi har med andre ord skapt et godt fundament for videre utvikling, et grunnlag som er skapt i godt samarbeid med både brukerorganisasjonene og de ansattes organisasjoner.

Digitalisering og nye arbeidsformer

Statped har i 2016 arbeidet med å utvikle et eget teknologiprogram for alle ansatte. Programmet omfatter kompetanseutvikling i digitalisering og nye arbeidsformer.

– Hva er bakgrunnen for denne satsingen?

– Ny teknologi har skapt helt nye læringssituasjoner og muligheter for både barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov eller som har nedsatt funksjonsevne. Statped er helt sentral i tilretteleggingen for denne gruppen, og da er det helt nødvendig at Statped integrerer sin spesialpedagogiske kompetanse med nye teknologiske muligheter. Målet med programmet er at ansatte i Statped skal utvikle sin egen kompetanse, slik at de blir bedre til å planlegge og gjennomføre digitale læringsprosesser og i å møte skolene der de er i sine digitale utviklingsløp. Det viktigste er at de endrer egen rådgivningspraksis etter å ha gjennomgått programmet.

Første pulje med ledere og tillitsvalgte er allerede i gang og skal ta eksamen før sommeren. Deretter skal alle ansatte puljevis gjennom programmet. – Alle skal med, sier direktøren.

En del av programmet retter seg mot bruk av teknologi i barnehage og skole. Andre deler handler om nye arbeidsformer internt i Statped, hvordan teknologi kan gi en mer fleksibel tjenesteutøvelse overfor kommuner og fylkeskommuner.

Inkludering – det lønner seg

Statped avsluttet omstillingsårene med å utvikle et nytt målbilde for organisasjonen. «Inkludering lønner seg» er tittelen på det nye målbildet.

– Med dette ønsker vi å sende et klart og tydelig signal om at inkludering av personer med behov for tilpasning har positive effekter både for den enkelte og for samfunnet som helhet, sier Tone Mørk. Hun er blant annet opptatt av å løfte frem de mulighetene god bruk av teknologi gir for inkludering.

– Den nye teknologien vil gi elever med særskilte opplæringsbehov nye muligheter til å dele, samhandle, utforske og kommunisere – noe som kan bidra til å øke deres ferdigheter og til å møte de kravene som stilles i et fremtidig samfunn og arbeidsliv. På denne måten bidrar vi til oppfølging av delmål 2 i avtalen om inkluderende arbeidsliv som handler om inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne.

Statped FoU – egen enhet sentralt

FoU-arbeidet er et viktig satsingsområde i Statped. Før fusjoneringen stod sentrene nokså fritt til å organisere sin egen FoU-virksomhet.

– Vi så tidlig i omstillingen at det var behov for å utforme en overordnet FoU-strategi som satte rammer og standarder for hvordan arbeidet skal drives i Statped. Vi har også implementert en felles metode for prosjekt- og porteføljestyring, slik at Statped får en mer planmessig tilnærming til hvilke prosjekter etaten skal initiere og delta i. Statped prioriterer FoU-prosjekter som fremmer integrering av teori og praksis.

– I det nye målbildet for Statped står inkluderingsperspektivet helt sentralt. Vil du knytte FoU-arbeidet opp mot inkludering også?

– Ja, inkludering forutsetter kunnskap. Vi er tett på praksisfeltet og har en unik mulighet til å identifisere områder hvor det er behov for ny kunnskap. Spesielt skal Statped utvikle kunnskap som bidrar til inkluderende praksiser der barn og unge med særlige opplæringsbehov inngår – forankret i et samarbeid med universiteter og høgskoler.

Målet er at Statped FoU skal bli en tydelig samarbeidspartner for fagmiljøene i undervisningssektoren og inngå avtaler med universiteter, høgskoler og andre forskningsinstitusjoner i arbeidet med å initiere, utvikle og gjennomføre forskningsprosjekter.

Fokus på rådgiverne

I 2016 ble den første sentrale samlingen på Statpeds rådgiverprogram arrangert, et omfattende program for alle de faglige rådgiverne i Statped. Om lag 450 rådgivere deltok på to-dagers samlinger sist høst.

– Rådgiverprogrammet fortsetter i 2017. Hensikten er å sikre et godt grunnlag for rådgiverrollen og at rådgiverne i Statped jobber etter de samme prinsippene. En del rådgivere var skeptiske i starten, men gjennom samlingene opplevde vi at alle deltok og engasjerte seg. Ikke minst satte mange stor pris på å møte rådgivere fra andre regioner og fagområder. Alle regionene har opplegg for videre oppfølging, blant annet med en refleksjonsblogg som kan være en inngang til samtaler mellom rådgiver og nærmeste leder, avslutter Tone Mørk.

Side 10 av 32